بافت پوششی چیست

بافت پوششی

بافت پوششی

بافت پوششی : یکی از ساده ترین بافت های جانوری است که بین سلول های آن فضای بین سلولی بسیار اندکی وجود دارد

در زیر این بافت غشای پایه وجود داردباف که جنس آن از پروتئین های رشته ای و پلی ساکارید های چسبناک است.

غشای پایه بافت های پوششی را به بافت زیرین آن متصل می کند.

 

اگر بافت پوششی به بافت دیگری هم متصل نباشد باز هم غشای پایه دارد.

 

 

بافت پوششی

بافت پوششی

 

بافت پیوندی :

بین سلول های این بافت فضای بین سلولی فراوانی وجود دارد.

سلول های این بافت ماده زمینه ای را ساخته و ترشح می کنند که ممکن است جامد، نیمه جامد یا مایع باشد.

در این ماده ممکن است شبکه ای از رشته های پروتئینی باشد مانند کالژن که محکم است و رشته های االستیک که انعطاف پذیر است.

مقدار این رشته ها در انواع مختلف بافت پیوندی متفاوت است.

نکته:

ـ غشاء پایه توسط سلول های بافت پوششی ساخته می شود .

ـ سلول های بافت پوششی قادر به جذب مواد در روده و همچنین نفرون ها هستند .

ـ سلول های بافت پوششی دارای گیرنده برای  هورمون های مختلف بوده و همچنین تحت کنترل اعصاب بدن نیز می باشند .

 

بافت پیوندی سست :

باف پوششی را به ماهیچه زیر آن متصل می کند. در قسمت های مختلف بدن مانند دیواره لوله گوارش، دیواره سرخرگ ها و سیاهرگ ها ،در این بافت فضای بین سلولی زیاد است و دارای رشته های کالژن و الاستیک می باشد.

 

بافت های پوشش از خلاصه درس های زیست شناسی میباشد در این سایت با خلاصه درس های دیگر مانند خلاصه درس ریاضی , دروس زبان انگلیسی , درس عربی  و … آشنا خواهید شد

پاسخی بگذارید