تست زدن در کنکور

تست زدن

تست زدن

تست زدن در تمرینات برای کنکور لازم است و شما برای به دست آوردن سرعت و دقت لازم باید زیاد تست بزنید اما قبل از تست زدن، اینکه دانش مورد نیاز را کسب کنید.

بعضی از داوطلبان تصور میکنند كه میشود به یاری تست، کسب دانش نیز کرد

داوطلبان میگویند كه بعد از تست زدن، پاسخنامه تشریحی آن را نیز مطالعه میکنند تا اطلاعات الزم را در آن زمينه کسب نمایند.

این دسته از داوطلبان، هدف را گم کرده اند و توجه ندارند که وقتی بعد از هر تست به پاسخ تشریحی آن مراجعه میکنند و به دنبال فراگیری دانشی هستند که تست درباره آن طرح شده است

از میزان توانمندی خود غافل خواهند شد و متوجه نمیشوند که در آن زمينه تا چه حد ضعف دارند، چون به عنوان راه فراگیری تست میزنند، نه به عنوان

سنجش آنچه فراگرفته اند؛ در نتیجه اگر تعداد اشتباهاتشان زیاد باشد، نگران نخواهند

شد، چون تصور میکنند كه در عوض درس را فراگرفته اند و در آینده نيز میتوانند تستهای مشابه را پاسخ دهند.

 

تست زدن

تست زدن

 

باید توجه داشت که شاید از بعضی مباحث، تست طرح نشده باشد و هر سال نیز طراحان سؤال آزمون سراسری تالش میکنند تا سؤالهای جدیدي طرح کنند، و اگر بخواهیم با تست زدن درس را یاد بگیریم، حداقل قادر به پاسخگویی به این دسته از  سؤالها نخواهیم بود

البته در بعضی از دروس، تست زدن اهمیت بیشتری دارد؛ برای مثال، در مبحث قرابت معنایی درس ادبیات فارسی، تست زدن اهمیت بسزایی دارد و داوطلبان باید، علاوه بر فراگیری کتاب درسی، به تستهای متعددی در این زمینه پاسخ دهند

اما در درس معارف اسالمی، مطالعه کتاب درسی اهمیت بیشتری دارد و به کمک تست نمیتوان بر این درس مسلط شد.

 

در آموزشگاه کنکور پرستو سعی خواهیم کرد تا با برگزاری کنکور آزمایشی و تمرینات تست کنکور امادگی داوطلب و موفقیت در کنکور را فراهم کنیم

 

 

پاسخی بگذارید