خلاصه درس شيمی سال دهم

خلاصه درس شيمی سال دهم

خلاصه درس شيمی سال دهم

در این مطلب خلاصه درس شيمی سال دهم برای استفاده شما داوطلبان عزیز  قرار گرفته است .

فضاپیماها و ویجر ۱ و ۲

شناخت:  سامانه خورشیدي (منظومه شمس)
مأموریت: با عبور از کنار سیاره هاي مشتري، زحل، اورانوس و نبتونشناسنامه فیزیکی و شیمیایی آنها را تهیه و ارسال کنند.
اطلاعاتی چون :  ۱ – نوع عنصرهاي سازنده ۲ – ترکیب هاي شیمیایی موجود دراتمسفر آنها ۳ – ترکیب درصد این مواد را داشته باشد

عناصر چگونه پدید می آیند:

برخی دانشمندان معتقدند ← سرآغاز پیدایش کیهان ←انفجار مهیب ← انرژی زیاد ← ایزوتوپ آنها  e,N,P,H,He     ←

گذشت زمان و کاهش دما ← گازهاي H, He  ←  متراکم ←  گاز سحابی ← ستاره ها و کهکشان  ← متولد، رشد ← انفجار ← پخش عناصر

درون ستاره ها                                                                                                                                                                              

  • ستاره ها در دماهاي بسیار بالا و ویژه، واکنش هاي هسته اي انجام می شود
  • از عنصرهاي سبکتر، عنصرهاي سنگین تر بدست می آید.
  •  رابطه مستقیم بین دما و جرم ستاره ها
  • با از بین رفتن ستاره ها و متلاشی شدن آن ها به دلیل انفجار عظیم، اتم هاي سنگین درون آن در سرتاسر گیتی پخش می شوند.

 انیشتین ← ساختن رابطه m⟵E=mc2 جرم ماده (کیلو گرم) c سرعت  نور  (E انرژي آزاد شده (ژول))

ایزوتوپا (هم مکانی)

  • داراي z(عدد اتمی) یکسان و A( عدد جرمی) متفاوت
  • خواص شیمیایی یکسان و خواص فیزیکی متفاوت

 

پاسخی بگذارید