خلاصه درس چهارم دینی و زندگی یازدهم

خلاصه درس چهارم دینی و زندگی یازدهم

خلاصه درس چهارم دینی و زندگی یازدهم

خلاصه درس چهارم دینی و زندگی یازدهم

مسئوليت هاي مهم پيامبر

۱ _ دريافت و ابالغ وحي:

نويسندگان قرآن: کاتبان وحي ، آنانکه قرآن را به خاطر مي سپردندن و حفظ مي کردند:حافظان وحي
اولين و برترين کاتب و حافظ قرآن:حضرت علي )ع(

۲-تعليم و تبيين تعاليم قرآن)مرجعيت ديني(

گفتار و رفتار پيامبر اولين ومعتبرترين مرجع علمي براي
فهم عميق آيات،پيامبر اولين و بزرگترين معلم قرآن است.

۳ _ اجراي قوانين الهي با تشکيل حکومت اسالمي)واليت ظاهري(
انصار:

مردم مدينه که به مردم مکه کمک کردند.
مهاجران:مردم مکه که به مدينه مهاجرت کردند.
 اسالم بر پنج پايه ي نماز،روزه،حج و واليت استوار است.
 مهمترين پايه واليت است.

دلایل نيازمندي جامعه به حکومت:

۱ – ضرورت اجراي احکام اجتماعي اسلام:

اسلام عالوه بر توجه به فرد به زندگي اجتماعي نيز توجه کامل دارد،يکي از اهداف ارسال پيامبران برپايي جامعه اي بر پايه ي عدل است.احراي قوانين الهي بدون حکومت امکان پذير نيست.

۲-ضرورت پذيرش واليت الهي و نفي حاکميت طاغوت:

سرپرست حقيقي انسان ها خداست. پيروي از او وکساني که او مشخصکرده است واجب است. اجراي هر قانون هنگامي صحيح است که به قانون الهي برگردد.

طاغوت:کساني که به مردم فرمان مي دهند و قانون گذاري مي نند در حاليکه فرمان و قانون شان نشات گرفته از فرمان الهي نيست.پذيرش حکومت طاغوت حرام است.

 رسول خدا واليت معنوي و واليت ظاهري جامعه را برعهده دارد.
 واليت معنوي باالتر از واليت ظاهري است.
 واليت معنوي پيامبر نتيجه ي عبوديت و بندگي در مسير قرب الهي است.
  ميزان بهره مندي انسانها از واليت معنوي بستگي به درجه ي ايمان و عمل آنان دارد.
امام علي )ع( نمونه ي واليت معنوي پيامبر هستند.
روزي رسول خدا هزار باب از علم را به رويم گشود که از هرکدام هزار باب ديگر گشوده مي شد. اين آم
وزش به صورت الهام بر روح و جان حضرت علي )ع( است.
عصمت پيامبر
عصمت محفوظ بودن از گناه)انجام واجبات و ترک محرمات(
اگر پيامبر معصوم نباشد:
در دريافت وحي و ابالغ آن دين به درستي به مردم نمي رسد و امکان هدايت سلب مي شود.
در تعليم و تبيين دين ووحي الهي امکان انحراف در تعاليم،از دست رفتن اعتماد مردم به دين
در اجراي احکام الهي انجام کارهايي مخالف دستورهاي خدا،سرمشق گرفتن مردم از او و گمراه
شدن
 فقط خداوند مي تواند فردي را که توانايي دوري از گناه را دارد تشخيص دهد.)خدا بهتر مي داند رسا
لتش را کجا قرار دهد.(
 پيامبر مانند ما انسان ها اختيار دارد.
 در دستورات الهي دچار گناه نمي شود.
 کسي گناه مي کند که هوا وهوس بر او غلبه مي کند.
 دشمنان اسالم همبستگي مسلمانان را به دشمني تبديل کرده و اختالفات معمولي اقوام و مذاهب اسالمي را بزرگ جلوه م
ي دهند.
برنامه ای برای وحدت مسلمانان:
۱-اهانت نکردن به مقدسات ساير مسلمانان
۲-دفاع از مظلومان در تمام نقاط جهان)هرکس فرياد دادخواهي مظلومي راکه از مسلمانان ياري مي طلبد را بشنود اما به ياري
آن مظلوم برنخيزد مسلمان نيست.(
۳-شناختن کسانيکه به ظاهر مسلمان اند.

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.