راه های عبور از غشاء

راه های عبور از غشاء

راه های عبور از غشاء

راه های عبور از غشاء و توضیحات بیشتر

۱-انتشار ساده : حرکت مواد در جهت شیب غلظت) از جای پرتراکم به کم تراکم( از فاصله بین فسفولیپیدها. مانند عبور اکسیژن، کربن دی اکسید، لیپیدهاو موادی مثل اوره.

انتشار تسهیل شده راه های عبور از غشاء:

حرکت مواد در جهت شیب غلظت از طریق کانال) برای یونها ( و ناقل) برای سایر مواد

انتقال فعال :

حرکت مواد برخالف جهت شیب غلظت از طریق
ناقل با صرف انرژی که این انرژی معموال از تجزیه ATP به دست می آید.

 

راه های عبور از غشاء

 

نکته:

پمپ غشایی در غشاء تیالکوئید نوعی پروتئین سراسر است که در مرحله دوم فتوسنتز با صرف انرژی الکترون های برانگیخته یون های هیدروژن را استروما به داخل تیالکوئید منتقل می کند.

اسمز: حرکت مولکول های آب از محیط رقیق تر)با پتانسیل آبی بیشتر ( به محیط غلیظ تر) با پتانسیل آبی کمتر( از یک غشایی که تراوایی نسبی دارد.
به تمایل محلول غلیظ تر برای جذب آب فشار اسمزی می گویند.

آندوسیتوز:

ذرات بزرگ مانند پروتئین ها با این روش به سلول وارد می شوند. در این روش مواد در فرورفتگی غشا قرار گرفته و این بخش از غشا به صورت یک وزیکول جدا شده و ماده مورد نظر وارد سلول می
شود. در این فرآیند مساحت غشا کم می شود.
فاگوسیتوز نیز نوعی آندوسیتوز است.

اگزوسیتوز :

خروج ذرات بزرگ از سلول به این روش انجام می شود. وزیکول مختوی ماده مورد نظر در زیر غشا به آن می پیوندد و غشای lوزیکول با غشای سلول یکی شده و منفذی باز می شود که از طریق آن ماده مورد نظر از غشا خارج می شود. در این فرآیند مساحت غشا افزایش می یابد.

پاسخی بگذارید