زبان و ادبیات فارسی

کنکور آزمایشی
کنکور آزمایشی
دروس زبان انگلیسی
دروس زبان انگلیسی

زبان و ادبیات فارسی : از یکی از مهمترین دروسی که در کنکور موثر است ادبیات میباشد

تاریخ ادبیات :

شامل نام و تاریخچه شاعران و عارفان ایرانی می باشد که افراد داوطلب باید جمع بندی کل از این قبیل را در یک دفترچه به تفکیک داشته باشند و طی یک برنامه ریزی بطور دائم آن را مرور کنند.

لغات :

به مفهوم معنی واژگان است که بسیار در درصد ادبیات، در کنکور حائز اهمیت است و داوطلب باید با ساخت جمله و نوشتن معنای آن، معنی واژگان را به ذهن بسپارد

صنایع ادبی:

( مخصوصا” تشبیهات ، تلمیحات ، کنایه ها ، مجازها و…)

 

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

 

چند نکته مهم برای داوطلبان :

ـ در هنگام خواندن دور کلمات مهم از نظر املایی را خط بکشید.

ـ در هنگام نوشتن زیر کلمات مهم از نظر معنایی خط بکشید .

ـ صنایع ادبی( موجود در متن را با مداد کنار هر جمله بنویسید.

این رقابت بالا و مهم و تعیین کننده بودن درصد ادبیات در کنکور باعث شده تا طراحان هم بی کار ننشینند و هر سال سوالات مفهومی و سخت تری طراحی کنند.

اما بازهم قالب و شکل طراحی سوالات ادبیات حتی با وجود سختی سوالات تغییر انچنانی نکرده است و هنوز در این درس انچنان که در دروس دیگر شاهد بودیم دچار غافلگیری نشده ایم و بنظر نمیرسد فعلا تغییر سبک خاصی ملاحظه شود.

همانطور که گفته شد، طراحی سوالات ادبیات قالب و شکل خاصی دارد . این نکته ایجاب میکند تا نحوه مطالعه ی داوطلب هم بر همین مبنا باشد تا بهترین نتیجه و درصد حاصل شود

دیدگاهتان را بنویسید