لغات پر تکرار درس عمومی ادبیات

مفاهیم اولیه ژنتیک
نمونه سوالات مفاهیم اولیه ژنتیک
راه های عبور از غشاء
راه های عبور از غشاء

لغات پر تکرار درس عمومی ادبیات

در متن زیر با لغات پر تکرار دروس عمومی ادبیات  و معنی کاربردی کلمات بیشتر آشنا خواهیم شد

بار: اجازه ی دیدار
محجوب: پنهان از دیده ها
عارضه: بیماری
نُکت: خالصه
کراهیت: بدی و نا پسندی
آغاجی: پرده دار
خیر خیر: تند تند
علی تکین: برادر طغان خان ، سلطان مسعود از او
طلب کمک کرده بود
بستد: گرفت
دستور( تنی چند: چند تن بارها در این کتاب صفت
پیشین بعد از موصوف آمده
خیر خیر: قید است
می بخواند: کاربرد قدیم به معنی می خواند.
معنی( و روز پنج شنبه یازده صفر امیر دچار تب شد تبی سوزان و سردرد )سرسام: نوعی بیماری

پیراهن توزی: پیراهنی از پارچه بافته شده در شهر توز
مِخنقه: گردن بند
عقد: گردن بند
علّت: بیماری
معنی( نزدیک رفتم دید
دبیر کافی : نویسنده ی با کفایت
نماز پیشین : نماز ظهر
مهمّات : کارهای مهم
خیلتاشان : گروه چاکران
رُقعت : نامه
غزوه : جنگ
لغات( بستدم: گرفتم
صِلَت: هدیه و بخشش
وِزر: گناه و سنگینی
شبگیر: سحرگاه
بر نشست: سوار اسب شد
کران: کنار و ساحل
بازان: پرنده های شکاری
یوزان: یوزپلنگ شکاری
حَشَم: چاکران
ندیم: خدمتکار
مُطرب: نوازنده
چاشتگاه: بین صبح و ظهر که آفتاب کامال تابیده باشد
شراع: خیمه و سایبان
ناو: قایق

 

درس عمومی ادبیات

درس عمومی ادبیات

دستور از قضای آمده: قید است
ناوی ده: ده ناو صفت شمارشی بعد از موصوف آمده
از جهت نشست: نشست: مصدر مرخم است
از هر دستی: از هر گروهی
نیرو کرد: فشار آورد
هزاهز: آشوب
نیک کوفته شد: بسیار مجروح گردید
افگار: زخمی
دوال: پوست و چرم
دستور( نیک کوفته شد: نیک قید است
سور: شادی
کوشک: قصر
تشویش: نگرانی
اعیان: بزرگان
لشکری: آنکه عضو لشکر باشد
غزنین: شهری در افغانستان امروز
جمله: همه
صعب: دشوار
مقرون شد: پیوسته شد
مثال داد: دستور داد
دِرَم: سکه ی نقره
ممالک: سرزمین ها
مُستَحقّان: نیازمندان
توقیع: امضا
مبشران: مژده دهندگان
دستور( دیگر روز: روز دیگر)دیگر ضمیر مبهم(
شکر این را: را به معنی به
نبشته: شکل قدیمی نوشته است

کلمات بالا قسمتی از لغات پرتکرار درس عمومی ادبیات بودند در مطالب آینده بیشتر با کلمات و  زبان و ادبیات فارسی  آشنا خواهیم شد

دیدگاهتان را بنویسید