مواد آلی یا ماده آلی

نکات مشابه کنکور زیست
نکات مشابه کنکور زیست
نمونه سوالات زیست یازدهم
مواد آلی یا ماده آلی

مواد آلی یا ماده آلی

 آزمايشگاه مواد آلی یا ماده آلی از خلاصه درس زیست شناسی

نکته : یکی از بحث های مهم زیست مربوط به مواد آلی یا ماده آلی می باشد و بعلت تشابه در کلمات سبب به هم ریختگی اطلاعا ت افراد میشود

ماده آلي :

اصولا به موادی یا هرماده اي كه در بدن جاندار توليد شود و كربن داشته باشد ماده آلی میگویند

نکته بعدی این مبحث مربوط به جانداران کسب کننده انرژی می باشند .

جانداران از نظر كسب انرژي :

الف:توليدكنندها

توتروف :

از دیگر نکات خیلی مهم مربوط به توتروف است و توتروف ماده ي آلي لازم رابه كمك مواد معدني ساده ،خود مي سازد(پيوند كربن –كربن ايجاد مي كند)

اين گروه شامل گياهان سبز- برخي آغازيان- برخي باكتري ها)گوگردي ارغواني-گوگردي سبز-غيرگوگردي ارغواني-سيانوباكتري
هانيتروزموناس ونيتروباكتر

ب:مصرف كننده

هتروتروف :

مواد آلي لازم را ازجانداران ديگر دريافت مي كنند كربن لازم براي ساخت مواد آلي را منحصرا ازجاندار ديگر مي گيرد
همه ي جانوران- همه ي قارچها- برخي آغازيان و برخي باكتري ها در اين گروه جاي دارند.

مواد آلی یا ماده آلی

مواد آلی یا ماده آلی

 

نکته:

ـ توليدكنندگان همه به نور نياز ندارند.
ـ توليدكنندگان همه هسته و اندامك ندارند.
ـ توليدكنندگان همه از دي اكسيدكربن براي ساخت ماده ي آلي استفاد نميكنند.

سلسه (فرمانرو) جانداران :

۱-باكتري :

پروكاريوت-n كروموزوم-توليد كننده يا مصرف كننده-تك سلولي

۲ – آغازيان :
يوكاريوت-n يا ۲n كروموزوم-توليدكننده يامصرف كننده-تك سلولي يا پرسلولي

۳-قارچ :
يوكاريوت-n كروموزوم- مصرف كننده- تك سلولي)مخمر( يا پرسلول

 ۴ – گياهان :
يوكاريوت-۲n كروموزوم- توليد كننده- پرسلولي )استثنا خزه – n)

۵ – جانوران :
يوكاريوت-۲n كروموزوم- مصرف كننده – پرسلولي و درباكتري ها-ميتوكندري وكلرو پلاست تقسيم دوتايي انجام مي شود

 

دیدگاهتان را بنویسید