نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

نمونه سوالات دین و زندگی 3
نمونه سوالات دین و زندگی ۳
نمونه سوالات فلسفه پیش دانشگاهی
نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی به همراه پاسخ برای مطالعه دانش آموزان گردآوری شده است .

 

۱- منظومه ي   «من نمي دانم / که چرا مي گويند اسب حيوان نجيبي است، کبوتر زيباست / و چرا درقفسِ هيچ کسي کرکس نيست. / گل شبدر چه کم از لاله ي قرمز دارد؟»  با کدام بيت قرابت مفهومي دارد؟
۱)  راحت بندگان حق جُستن
     عين تقوا و زهد و دين داري است

۲)  سود دنيا و دين اگر خواهي 
     مايه ي هر دوشان نکو کاري است

۳)  اختلافي که هست در نام است
     ورنه سي روز بي گمان ماهي است

۴)  گر در خلد را کليدي هست
     بيش بخشيدن و کم آزاري است

 

۲-  «شعر خوان هشتم، اثر  ……………… که از مجموعه ي  ……………… انتخاب شده و زبان اين شعر  ……………… داراي ويژگي سبک ……………… است.»
۱) مهرداد اوستا – زمستان – حماسي ، اجتماعي – عراقي
۲) سهراب سپهري – از اين اوستا – اخلاقي ، حماسي – معاصر
۳) اخوان ثالث – آخر شاهنامه – روايي، حماسي – خراساني نو
۴) م، اميد – در حياط کوچک پاييز در زندان – روايي ، حماسي – خراساني

 

۳- در متن زير چند غلط املايي وجود دارد؟
 «چون صورت غضب شهريار بنشست، کلمه اي که لايق سيَر حميده و خلق کريم او بود، بر زبان براند و شرايط حفظِ غيب که از قضاياي فتوّت و مروّت خيزد، در کسوتي زيبنده و حليتي شايسته در حضرت مرئي داشت و مستدعي مزيدِ شفقت آمده، بايد که ساحت سينه از گرد عداوت او پاک گرداني تا به برکت مخالصت، عقده ي سختي از کار گشوده شود.»
 
۱) چهار
۲) دو
۳) سه
۴) يک

 

۴- عنوان اوّلين مجموعه ي شعر نيماييِ سهراب سپهري که در سال ۱۳۳۰ منتشر کرد، چه بود و آخرين مجموعه ي اشعار وي که به همراهِ ديگر اشعارش در  «هشت کتاب»  منتشر شد کدام بود؟
 
۱) آوار آفتاب – صداي پاي آب
۲) مرگ رنگ – ما هيچ، ما نگاه
 
۳) زندگي خواب ها – صداي پاي آب
۴) شرق اندوه – ما هيچ، ما نگاه

 

۵- متن زير با کدام بيت، تناسب مفهومي ندارد؟
«چه چيز را دشوار پنهان مي توان داشت؟ آتش را که در روز دودش از راز نهان خبر مي دهد و در شب شعله اش پرده دري مي کند. عشق نيز چون آتش است که پنهان نمي ماند؛ زيرا هر چه عاشق در راز پوشي بکوشد، باز نگاه دو ديده اش از سرّ ضمير خبر مي دهد.»
۱) صاحب نظران اين نفس گرم چون آتش 
    دانند که در خرمن من بيش تر افتاد

۲)  سعدي ز خلق چند نهان راز دل کني
     چون ماجراي عشق تو يک يک به در افتاد

۳) در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش
    ما هيچ نگفتيم و حکايت به در افتاد 

۴)  پيرانه سرم عشق جواني به سر افتاد
     وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد

 

۶- در مصراع:«در جگر ليکن خاري / از ره اين سفرم مي‌شکند»  بيانگر چه مقصودي است؟
 
۱) سير آرزوها و خواسته‌ها در ذهن شاعر و تحمل رنج و آزار
۲) شکوه و شکايت شاعر از راه دراز سفر و بيان ناتواني خويش.
 
۳) نااميدي شاعر از به پايان نرسيده رنج‌هاي خويش.
۴) اميدواري شاعر به غلبه‌ي او بر رنج‌ها به پايان بردن سير آرزوها.

 

۷- در دو مصراع  «گر چه بيرون تيره بود و سرد، هم چون ترس    قهوه خانه گرم و روشن بود، هم چون شرم»  شاعر بين دو کلمه ي «بيرون» و «قهوه خانه»  چه رابطه اي برقرار کرده است؟

 ۱)  تضاد
۲) تشابه
۳) جناس
۴) همساني واج ها

۸- با توجه به مفاهيم سه مصراع: «صبح مي خواهد از من / کز مبارک دم او آورم اين قوم به جان باخته را / بلکه خبر.»  انتظار صبح از شاعر چيست؟
 
۱) زنده و بيدار کردن مردم
۲) شادي و خرّمي براي مردم
۳) بي اعتنايي به مردم
۴) بي خبر نگه داشتن مردم

 

۹- مفهوم «نزديک‌ تر»   شعر سهراب سپهري سنگ از پشت نمازم پيداست/ همه ذرات نمازم متبلور شده است./ در کدام گزينه آمده است؟
 
۱) به خوبي همه جا را مي‌بينم حتي زيبايي و لطافت را در سنگ مي‌يابم.
۲) خلوص نيت دارم و نمازم سرشار از لطافت و زيبايي است.
 
۳) همه چيز را در آن مي‌دانم و نماز موجب روشني و بيداري دل من است.
۴) در نمازم اخلاص مي‌ورزم و نمازم سرشار از حق‌طلبي و بيداري است.

 

نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

 

۱۰- «اتللو»  اثر کيست و چه کسي آن را ترجمه کرده است؟
 
۱) دکارت – ذکاءالملک
۲) شکسپير – ذکاءالملک
۳) دکارت – ناصرالملک
۴) شکسپير – ناصرالملک

 

به پایان نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی رسیده ایم و در ادامه می توانید پاسخ های خود را با پاسخنامه چک کنید و اگر به دنبال نمونه سوالات بیشتری هستید ، نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان را مطالعه بفرمایید.

پاسخنامه تشریحی نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

 

۱- گزینه ۳
همه ي پديده ها، همسان و ارزشمندند و زيبا، و اگر اختلافي باشد، در نام هاست نه در ذاتِ اشيا.

 

۲- گزینه ۴
«خوان هشتم» اثر اخوان ثالث از مجموعۀ «در حیاط کوچک پاییز در زندان» انتخاب شده و دارای ویژگی های روایی – حماسی خراسانی می باشد.

 

۳- گزینه ۲
واژه هاي   «سُورت»» و «مرعي»  در متن نادرست آمده است.

 

۴-گزینه ۲
بنگرید به کتاب ادبیات پیش دانشگاهی.

 

۵-گزینه ۱
در سه بيت ديگر، به اين مطلب اشاره شده است که راز عشق، پنهان شدني نيست

 

۶-گزینه ۱
ادبيات فارسي پيش دانشگاهي.چنانچه نيماي بزرگ براي باز گفتنِ اين مفهوم؛ يعني نابود شدن روند آرزوهايي که در ذهن پرورانده بود، تصوير ديگري نيز مي‌آورد: «نازک آرايِ تنِ ساقِ گلي / که به جانش کِشتم / و به جان دادمش آب / اي دريغا به بَرَم مي‌شکند.» »

 

۷- گزینه ۱
بيرون مثل ترس، تير و سرد و قهوه خانه مثل شرم، گرم و روشن است.

 

۸- گزینه ۱
دم صبح زندگي بخش و بيدار کننده است

 

 

نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

 

 

۹- گزینه ۲
بنگريد به ک.زبان و ادبيات پيش‌دانشگاهي.

 

۱۰- گزینه ۴

 

 

دیدگاهتان را بنویسید