نمونه سوالات انگلیسی پیش دانشگاهی

نمونه سوالات انگلیسی 3
نمونه سوالات انگلیسی ۳
نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان
نمونه سوالات انگلیسی پیش دانشگاهی

نمونه سوالات انگلیسی پیش دانشگاهی

نمونه سوالات انگلیسی پیش دانشگاهی به همراه پاسخنامه تشریحی را در مطلب پیشرو مشاهده خواهید کرد ، در پاسخ هر سوال گزینه های دیگر نیز بررسی شده است تا ابهام شما را در مورد سایر گزینه ها برطرف کند .

1- Eid – O'lfetr is the religious festival which Muslims celebrate at the  .................. of Ramadan.
 
1) conclusion
2) organization
3) instruction
4) presentation

 

2-The information was given to me in strict ..................

 
1) confidence
2) difference
3) reference
4) experience

 

3- Please, complete the .................. parts of this application form and give it to the information desk.
 
1) appropriate
2) repetitive
3) efficient
4) straight

 

4- It is .................. that the project will last for years.
 
1) rattled
2) occurred
3) estimated
4) separated

 

5- After weeks of inaction, the government is taking a series of new measures. "Inaction" means:  .................. .
 
1) peace
2) result
3) rest
4) event

 

6-  .................. , he managed to live a normal life.
 
1) Although he was blind
2) He was blind, moreover
 
3) In spite of his blindness
4) No matter how blind he was

 

7- You  .................. in your letter that you might be moving to Australia.
 
1) arranged
2) completed
3) handled
4) mentioned

 

8- In  .................. with many other people, they are much more polite.
 
1) impression
2) observation
3) comparison
4) promotion

 

9- You need to be more  .................. and imaginative in your approach.
 
1) personal
2) flexible
3) shocking
4) economical

 

10- They didn’t want to come to the meeting, they  .................. at least  .................. if they are not coming.
 
1) might- phone
2) should- phone
3) should- have phoned
4) might- have phoned

تست زنی یکی از مهمترین روش های افزایش مهارت و سرعت در درس زبان انگلیسی می باشد . نمونه سوالات انگلیسی ۳ در مطلبی دیگر برای داوطلبان عزیز کنکور گردآوری شده است .

 

نمونه سوالات انگلیسی پیش دانشگاهی

نمونه سوالات انگلیسی پیش دانشگاهی

 

پاسخنامه نمونه سوالات انگلیسی پیش دانشگاهی

 

1- گزینه 1
«عید فطر جشن مذهبی است که مسلمانان در پایان ماه رمضان برپا می نمایند.»
۱) پایان، انتها، نتیجه      ۲) سازمان      ۳) دستورالعمل        ۴) ارائه، معرفی

 

2- گزینه 1
«اطلاعات کاملاً محرمانه به من داده شد.»
۱) اعتماد، اطمینان، راز      ۲) اختلاف      ۳) ارجاع      ۴) تجربه

 

3- گزینه 1
«لطفاً قسمت های مناسب این تقاضای کار را کامل نموده و آن را به قسمت اطلاعات بدهید.»
۱) مناسب            ۲) تکراری            ۳) کارآمد - مؤثر            ۴) مستقیم

 

4- گزینه 3
«تخمین زده شده است که پروژه سال ها به طول خواهد انجامید.»
۱) به صدا درآمدن            ۲) اتفاق افتادن            ۳) تخمین زدن            ۴) مجزا کردن

 

5- گزینه 3
«پس از هفته ها توقف، دولت مشغول یک سری تمهیدات جدید می باشد "inaction"» به معنی  .................. است.
۱) صلح        ۲) نتیجه       ۳) توقف        ۴) حادثه

 

6-گزینه 1
حرف ربط although در ابتدای جمله نخست آمده و تضاد غیر مستقیم را در جمله دوم تأکید می نماید و به عنوان رابط در شبه جمله قیدی به کار می رود. «اگرچه نابینا بود، لیکن یک زندگی عادی را می گذراند.»

 

7- گزینه 4
«در نامه تان اشاره کردید که ممکن است به استرالیا نقل مکان نمائید.»
۱) مرتب کردن       ۲) کامل کردن       ۳) اداره کردن      ۴) ذکر کردن

 

8- گزینه 3
«در مقایسه با بسیاری از افراد دیگر، آن ها بسیار مؤدّب ترند.»
۱) تأثیر      ۲) مشاهده       ۳) مقایسه       ۴) ارتقا

 

9- گزینه 2
«لازم است شما در نگرشتان انعطاف پذیرتر و تخیلی تر باشید.»
۱) شخصی      ۲) انعطاف پذیر      ۳) هولناک        ۴) مقتصد

 

10-گزینه 3
فرمول «قسمت سوم فعل + should have + فاعل» بیانگر عملی است که بهتر بود در گذشته صورت می گرفت ولی نگرفت.

 

دیدگاهتان را بنویسید