نمونه سوالات انگلیسی ۳

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات انگلیسی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات انگلیسی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات انگلیسی 3

نمونه سوالات انگلیسی 3

نمونه سوالات انگلیسی 3 به همراه پاسخنامه تشریحی را در مطلب پیشرو مشاهده خواهید کرد ، در پاسخ هر سوال گزینه های دیگر نیز بررسی شده است تا ابهام شما را در مورد سایر گزینه ها برطرف کند .

1- Could you tell me where .................. ?
1) the post office was
2) is the post office
3) the post office is
4) was the post office

2- People who have had ….. illnesses get very nervous to talk about them in public.
1) mental
2) regular
3) national
4) chemical

3- She is an artist much admired for her close  ..................   of people and places.
1) explanation
2) condition
3) observation
4) conversation

4- My parents won’t  ..................  me to stay out late at night.
1) get
2) allow
3) behave
4) let

5- The mail  .................. by the time I left for the school this morning.
1) has already delivered
2) had already delivered

3) has already been delivered
4) had already been delivered

6- It is  .................. how quickly you get used to thing.
1) boring
2) confusing
3) surprising
4) successfully

7- You should  .................. your educational background on your resume.
1) express
2) inform
3) include
4) instruct

8-  He .................. me  .................. to tell me the good news.
1) put/ off
2) turned/ up
3) called/ up
4) looked/ out

9- It is not always easy to  .................. the difference between fact and opinion.
1) do
2) tell
3) make
4) say

10-Could you  .................. the table to see if it will fit into our room?
1) handle
2) change
3) explain
4) measure

نمونه سوالات انگلیسی 3 برای آمادگی هر چه بیشتر شما داوطلبان عزیز در این مطلب گردآوری شده است ، اگر تمایل به مطالعه و تست زنی در زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی را دارید ، لینک مذکور را دنبال کنید .

پاسخنامه نمونه سوالات انگلیسی 3

1- گزینه ۳

به دلیل شروع شدن با فاعل درست است و گزینه های دیگر به دلیل پرسشی بودن نادرست میباشند. ضمناً گزینه ۱ چون زمان آن گذشته است، غلط میباشد.

2- گزینه 1
 معني جمله: اشخاصی که بیماری های روحی دارند خیلی زود عصبانی می شوند، اگر راجع به آن ها نزد عموم صحبت کنیم.
۱) ذهنی، فکری، روحی         ۲) منظم        ۳) ملی        ۴) شیمیایی

3- گزینه 3
او هنرمندی است که به خاطر مشاهده نزدیک افراد و مکان ها بسیار مورد تحسین قرار گرفته است.
۱) توضیح      ۲) شرط، وضع      ۳) مشاهده      ۴) گفتوگو

4- گزینه 2
 معني جمله: والدینم به من اجازه نمی دهند هنگام شب تا دیر وقت بیرون بمانم.
۱) شدن      ۲) اجازه دادن      ۳) رفتار کردن      ۴) اجازه دادن
توضیح: بعد از allow مصدر با to می آید.

5- گزینه 4
جمله به صورت مجهول و زمان ماضی بعید است. قبل از by the time ماضی بعید می آید و بعدش از زمان گذشته ساده استفاده می شود. فرمول مجهول به این صورت است : قسمت سوم فعل + be ،یعنی در تمام جملات مجهول حتماً یکی از مشتقات be ، باید وجود داشته باشد و چون زمان جمله ماضی بعید می باشد از قسمت سوم فعل be یعنی  been استفاده شده است.

6- گزینه 3
 معني جمله: تعجب آور است که شما چقدر سریع به هر چیزی عادت می کنید.
۱) کسل کننده      ۲) مبهم      ۳) تعجب آور      ۴) با موفقیت

7- گزینه 3
«شما باید سابقه تحصیلاتتان را در سوابق شغلیتان بیاورید.»
۱) بیان کردن        ۲) اطلاع دادن        ۳) گنجاندن، منظور کردن    ۴) آموزش دادن

8-گزینه 3
فعل دو قسمتی call up به معنی تلفن کردن جزء آن دسته افعالی است که مابین فعل و جزء تکمیل کننده آن فاصله می افتد که در این فاصله معمولاً ضمیر مفعولی به کار می رود.

9-گزینه 3
«همیشه تفاوت قائل شدن بین واقعیت و نظریه آسان نیست.» 

۱) انجام دادن    ۲) گفتن     ۳) ساختن    ۴) اظهار کردن
نکته : make a difference به معنی ایجاد تفاوت کردن

10- گزینه 4
« می شود میز را اندازه بگیرید تا ببینیم برای داخل اطاق ما مناسب است؟»
۱) اداره کردن      ۲) تغییر دادن      ۳) توضیح دادن       ۴) اندازه گیری کردن

دیدگاهتان را بنویسید