نمونه سوالات انگلیسی ۳

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات انگلیسی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات انگلیسی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات انگلیسی 3

نمونه سوالات انگلیسی 3

نمونه سوالات انگلیسی 3 به همراه پاسخنامه تشریحی را در مطلب پیشرو مشاهده خواهید کرد ، در پاسخ هر سوال گزینه های دیگر نیز بررسی شده است تا ابهام شما را در مورد سایر گزینه ها برطرف کند .

1- Could you tell me where .................. ?
1) the post office was
2) is the post office
3) the post office is
4) was the post office

2- People who have had ….. illnesses get very nervous to talk about them in public.
1) mental
2) regular
3) national
4) chemical

3- She is an artist much admired for her close  ..................   of people and places.
1) explanation
2) condition
3) observation
4) conversation

4- My parents won’t  ..................  me to stay out late at night.
1) get
2) allow
3) behave
4) let

5- The mail  .................. by the time I left for the school this morning.
1) has already delivered
2) had already delivered

3) has already been delivered
4) had already been delivered

6- It is  .................. how quickly you get used to thing.
1) boring
2) confusing
3) surprising
4) successfully

7- You should  .................. your educational background on your resume.
1) express
2) inform
3) include
4) instruct

8-  He .................. me  .................. to tell me the good news.
1) put/ off
2) turned/ up
3) called/ up
4) looked/ out

9- It is not always easy to  .................. the difference between fact and opinion.
1) do
2) tell
3) make
4) say

10-Could you  .................. the table to see if it will fit into our room?
1) handle
2) change
3) explain
4) measure

نمونه سوالات انگلیسی 3 برای آمادگی هر چه بیشتر شما داوطلبان عزیز در این مطلب گردآوری شده است ، اگر تمایل به مطالعه و تست زنی در زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی را دارید ، لینک مذکور را دنبال کنید .

پاسخنامه نمونه سوالات انگلیسی 3

1- گزینه ۳

به دلیل شروع شدن با فاعل درست است و گزینه های دیگر به دلیل پرسشی بودن نادرست میباشند. ضمناً گزینه ۱ چون زمان آن گذشته است، غلط میباشد.

2- گزینه 1
 معني جمله: اشخاصی که بیماری های روحی دارند خیلی زود عصبانی می شوند، اگر راجع به آن ها نزد عموم صحبت کنیم.
۱) ذهنی، فکری، روحی         ۲) منظم        ۳) ملی        ۴) شیمیایی

3- گزینه 3
او هنرمندی است که به خاطر مشاهده نزدیک افراد و مکان ها بسیار مورد تحسین قرار گرفته است.
۱) توضیح      ۲) شرط، وضع      ۳) مشاهده      ۴) گفتوگو

4- گزینه 2
 معني جمله: والدینم به من اجازه نمی دهند هنگام شب تا دیر وقت بیرون بمانم.
۱) شدن      ۲) اجازه دادن      ۳) رفتار کردن      ۴) اجازه دادن
توضیح: بعد از allow مصدر با to می آید.

5- گزینه 4
جمله به صورت مجهول و زمان ماضی بعید است. قبل از by the time ماضی بعید می آید و بعدش از زمان گذشته ساده استفاده می شود. فرمول مجهول به این صورت است : قسمت سوم فعل + be ،یعنی در تمام جملات مجهول حتماً یکی از مشتقات be ، باید وجود داشته باشد و چون زمان جمله ماضی بعید می باشد از قسمت سوم فعل be یعنی  been استفاده شده است.

6- گزینه 3
 معني جمله: تعجب آور است که شما چقدر سریع به هر چیزی عادت می کنید.
۱) کسل کننده      ۲) مبهم      ۳) تعجب آور      ۴) با موفقیت

7- گزینه 3
«شما باید سابقه تحصیلاتتان را در سوابق شغلیتان بیاورید.»
۱) بیان کردن        ۲) اطلاع دادن        ۳) گنجاندن، منظور کردن    ۴) آموزش دادن

8-گزینه 3
فعل دو قسمتی call up به معنی تلفن کردن جزء آن دسته افعالی است که مابین فعل و جزء تکمیل کننده آن فاصله می افتد که در این فاصله معمولاً ضمیر مفعولی به کار می رود.

9-گزینه 3
«همیشه تفاوت قائل شدن بین واقعیت و نظریه آسان نیست.» 

۱) انجام دادن    ۲) گفتن     ۳) ساختن    ۴) اظهار کردن
نکته : make a difference به معنی ایجاد تفاوت کردن

10- گزینه 4
« می شود میز را اندازه بگیرید تا ببینیم برای داخل اطاق ما مناسب است؟»
۱) اداره کردن      ۲) تغییر دادن      ۳) توضیح دادن       ۴) اندازه گیری کردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *