نمونه سوالات جامعه شناسی ۲

نحوه مرور دروس کنکور
نحوه مرور دروس کنکور
نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه ۲

نمونه سوالات جامعه شناسی 2

نمونه سوالات جامعه شناسی ۲  را برای دانش آموزان و داوطلبان کنکور  به همراه پاسخنامه تشریحی آماده کرده ایم .

 

۱- كدام يك در ارتباط با داوری درباره  گزينش ارزش هاي سياسی در نظام های سياسی كه جهان بينی دنيوی دارند و معرفت علمی را به دانش حسی و تجربی محدود می كنند، صحيح نيست؟
۱) به دليل اين كه علم تجربي نمي تواند داوري ارزشي داشته باشد ما روش علمي براي گزينش و ارزيابي هيچ يك از اين ارزش ها نداريم و انسان در گزينش ارزش هاي سياسي هيچ معيار علمي ندارد.

۲) سياستمداران تنها بر اساس معيارهاي علمي، برخي از ارزش ها را انتخاب مي كنند و علم تنها ابزاري است كه راه دستيابي به اين ارزش ها را در صورتي كه تفسيري دنيوي و اين جهاني داشته باشند، پيدا مي كند.

۳) علم تنها ابزاري است كه راه دستيابي به ارزش هاي سياسي را در صورتي كه تفسيري دنيوي و اين جهاني داشته باشند پيدا مي كند و هر يك از اين ارزش ها تنها در چارچوب زندگي دنيوي و اين جهاني مي توانند قابل دسترس باشند.

۴) اولاً هر يك از ارزش هاي سياسي تنها در چارچوب زندگي دنيوي و اين جهاني مي توانند قابل دسترس باشند و ثانياً به دليل اين كه علم تجربي نمي تواند داوري ارزشي داشته باشد ما روش علمي براي گزينش هيچ يك از ارزش ها نداريم.

 

۲- در کدام یک از موارد زیر، شخص تحرک اجتماعی افقی داشته است؟
۱) کارمند یک اداره هنگامی که مدیر بخش اداره می شود.
۲) مدیر یک بخش هنگامی که مدیر کل می شود.
۳) کارمندی که از یک بخش اداره به بخش دیگر انتقال پیدا می کند.
۴) مدیر یک اداره هنگامی که از مدیریت عزل می شود و به صورت یک کارمند عادی به کار خود ادامه می دهد.

 

۳- عبارات زیر به ترتیب، با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟
– من یک دختر باهوش ایرانی هستم.
– کارمند عادی شرکت مخابرات به ریاست این اداره می رسد.
– ابداعات مثبت و منفی افرادی که در درون فرهنگ قرار دارند.
– عقاید و ارزش های یک جامعه مانع آشنایی درست افراد جامعه با انسان و جهان می گردند.

۱) اکتسابی – تحرک اجتماعی افقی – تعارضات فرهنگی – خود باختگی فرهنگی
۲) هویت – تحرک اجتماعی – تحولات فرهنگی بیرونی – خودباختگی هویت
۳) انتسابی – تحرک اجتماعی نزولی – از خودبیگانگی فرهنگی – از خودباختگی هویتی
۴) هویت- تحرک اجتماعی صعودی- تحولات فرهنگی درونی- از خود بیگانگی فرهنگی

 

نمونه سوالات جامعه شناسی 2

نمونه سوالات جامعه شناسی ۲

 

 

۴- عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص کنید.
– پدیده های طبیعی از جهت ارتباط با زندگی اجتماعی، درون جهان اجتماعی قرار دارند.
– تفاوت جهان اجتماعی و نظام اجتماعی در این است که نظام اجتماعی از مجموعه ی پدیده هایی حکایت می کند که مربوط به اجتماع هستند.
– جامعه ی بدون فرهنگ وجود ندارد، اما فرهنگ بدون جامعه به وجود می آید.
– بخشی از فرهنگ واقعی می تواند در حوزه ی فرهنگ آرمانی باشد.

۱) غ، ص، ص، غ
۲) ص، غ، غ، ص
۳) ص، ص، غ، ص
۴) غ، غ، ص، ص

 

۵- به‌ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام گزینه مرتبط‌‌ اند؟
«در جامعه‌ی سرمایه‌داری هویت جمعی افراد به ثروت و توان اقتصادی آن‌ها شناخته می‌شود.»
«منتسکیو اندیشمند فرانسوی درباره ی تأثیر جغرافیای طبیعی بر فرهنگ انسانی تحقیق کرده است.»
«وقتی خود را فرزند یک خانواده معرفی می‌کنیم، افراد درون خانواده و افراد بیرون خانواده، معنای خانواده را می‌شناسند.»
۱) تناسب هویت‌های فردی و اجتماعی – تمایز هویت‌های فردی و اجتماعی – تعامل بخش‌های مختلف هویتی
۲) تمایز هویت‌های فردی و اجتماعی – تناسب هویت‌های فردی و اجتماعی – تعامل بخش‌های مختلف هویتی
۳) تناسب هویت‌های فردی و اجتماعی – تعامل بخش‌های مختلف هویتی – تمایز هویت‌های فردی و اجتماعی
۴) تعامل بخش‌های مختلف هویتی – تناسب هویت‌های فردی و اجتماعی – تمایز هویت‌های فردی و اجتماعی

 

۶- به ترتیب در هر یک از این شرایط فرهنگی چه وضعیتی پیش می‌آید؟
الف: بازماندن از پاسخ به نیازهای جسمانی یا فطری
ب: بحران هویت
ج: عمل نکردن متناسب با نیازهای معنوی و روحی افراد

۱) مرگ طبیعی فرهنگ – دگرگونی و تحول هویت فرهنگی – رویارویی با ناامیدی و خودکشی
۲)  رویارویی با ناامیدی و خودکشی – تعارض فرهنگی – دگرگونی و تحول هویت فرهنگی
۳)  دگرگونی و تحول هویت فرهنگی – رویارویی با ناامیدی و خودکشی – تزلزل فرهنگی
۴)  مرگ طبیعی فرهنگ – تزلزل فرهنگی – دگرگونی و تحول هویت فرهنگی

 

۷- علت پیدایش هر یک از موارد زیر، به ترتیب کدام است؟
«قوت و قدرت جوامع غربی از دیدگاه بیدارگران نخستین»، «آسیب پذیری دولت های کشورهای مسلمان در برابر کشورهای غربی»، «حمایت دولت های استعمارگر از منورالفکران غرب زده»، «سرکوب مقاومت های مردمی توسط منورالفکران غرب زده»

۱) وابستگی به قدرت جهانی استعمار – مهجور ماندن فقاهت و عدالت در حاشیه ی مناسبات قدرت های قومی – تشکیل حاکمیت های سکولار در جوامع خود – مخدوش ساختن استقلال سیاسی و اقتصادی جوامع اسلامی

۲) دوری مسلمانان از عمل به سنن اسلامی – قدرت نظامی، نفوذ سیاسی – اقتصادی و جاذبه های این جهانی و دنیوی کشورهای غربی – از بین بردن مظاهر دینی و اسلامی – ایجاد ساختارهای اجتماعی استعماری جدید

۳) عمل کردن به دستورات اسلام – دوری از سنن دینی و اسلامی – جلوگیری از موفقیت جنبش هایی که توسط نخستین بیدارگران اسلامی در حال شکل گیری بود – وابستگی به کشورهای استعمارگر

۴) استعمار سیاسی و اقتصادی کشورهای دیگر – دوری از سنن دینی و اسلامی – حذف ساختارهای اجتماعی پیشین – رسیدن به جایگاه کشورهای غربی

 

نمونه سوالات جامعه شناسی 2

نمونه سوالات جامعه شناسی ۲

 

 

۸- هر یک از موارد زیر، به ترتیب مربوط به کدام است؟
«رونق بازار اقتصاد وابسته به تسلیحات نظامی»، «تقسیم جهان به حوزه های تمدنی متفاوت»، «فروپاشی نظام سیاسی»، «تأمین سطح عمومی رفاه برای کارگران و اقشار ضعیف جوامع غربی»

۱) جنگ گرم بین مناطق پیرامونی – آگوست کنت – انتقال بحران به قشر محروم – اصطلاح استعمارگر و استعمارزده
۲) تداوم جنگ سرد – هانتینگتون – عدم کنترل بحران اقتصادی – اصطلاح مرکز و پیرامون
۳) تداوم جنگ سرد – آگوست کنت – شکل گیری اقتصاد جهانی – اصطلاح شمال و جنوب
۴) تداوم جنگ سرد – هانتینگتون – عدم کنترل بحران اقتصادی – اصطلاح استعمارگر و استعمارزده

 

۹- خرده‌فرهنگ‌هایی که درون یک ……………… قرار دارند، اغلب با ……………… سازگار هستند؛ هر نهاد اجتماعی ……………… مربوط به خود را نیز دارد. حق و باطل اغلب از ……………… تاریخ بشریت بوده‌اند.

۱) فرهنگ آرمانی – فرهنگی واقعی – هنجارها و ارزش‌های – ارزش‌های آرمانی
۲) فرهنگ عمومی –  فرهنگی واقعی – خرده‌فرهنگ‌های – ارزش‌های واقعی
۳) فرهنگ واقعی – فرهنگ عمومی – هنجارها و ارزش‌های – ارزش‌های واقعی
۴) فرهنگ عمومی –  فرهنگی عمومی – خرده‌فرهنگ‌های – ارزش‌های آرمانی

 

۱۰- کدام‌یک از عبارات زیر تحرک اجتماعی صعودی درون نسلی را نشان می‌دهد؟ یکی از علل درونی تعارضات فرهنگی چیست؟
۱) فرزند پزشک که رانندۀ تاکسی می شود- تأثیرپذیری افراد جامعه از فرهنگ‌های دیگر
۲) فرزند راننده تاکسی که کارمند می‌شود- تعامل فرهنگی
۳) یک فرزند از پنج فرزند یک خانوادۀ کارمند پزشک می‌شود- نوآوری در یکی از عرصه‌های اجتماعی واحد
۴) سه فرزند خانوادۀ متوسط که معلم می‌شوند- تعامل فرهنگی

 

پاسخ نمونه سوالات جامعه شناسی ۲

 

۱-گزینه ۲
کسانی که جهان بینی دنیوی دارند و معرفت علمی را به دانش حسی و تجربی محدود می کنند، معتقدند انسان در گزینش ارزش های سیاسی هیچ معیار علمی ندارد و سیاستمداران تنها بر اساس گرایش های شخصی و اجتماعی خود، برخی از این ارزش ها را انتخاب می کنند و علم تنها ابزاری است که راه دستیابی به این ارزش ها را در صورتی که تفسیری دنیوی و این جهانی داشته باشند، پیدا می کند.

 

۲-گزینه ۳
اگر شخصی شغل خود را تغییر دهد و با شغل جدید موقعیت اجتماعی او تغییر نکند تحرک افقی رخ می دهد. کارمندی که از یک بخش به بخش دیگر انتقال یابد تحرک اجتماعی افقی رخ می دهد.

 

۳-گزینه ۴
هویت: من یک دختر باهوش ایرانی هستم.
تحرک اجتماعی صعودی: کارمند عادی شرکت مخابرات به ریاست این اداره می رسد.
تحولات فرهنگی درونی: ابداعات مثبت و منفی افرادی که در درون فرهنگ قرار دارند.
از خودبیگانگی فرهنگی: عقاید و ارزش های یک جامعه مانع آشنایی درست افراد جامعه با انسان و جهان می گردند.

 

نمونه سوالات جامعه شناسی 2

نمونه سوالات جامعه شناسی ۲

 

 

۴-گزینه ۲
– تفاوت جهان اجتماعی و نظام اجتماعی در این است که جهان اجتماعی از مجموعه ی پدیده هایی حکایت می کند که مربوط به اجتماع هستند و نظام اجتماعی همان مجموعه پدیده ها را از جهت ساختار و ارتباطی که با هم دارند، مورد توجه قرار می دهد.
– فرهنگ وجامعه، جدا از یکدیگر نمی توانند باشند. جامعه، بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ نیز بدون جامعه پدید نمی آید.

 

۵-گزینه ۳
تناسب هویت‌های فردی و اجتماعی: در جامعه‌ی سرمایه‌داری، هویت جمعی افراد به ثروت و توان اقتصادی آن‌ها شناخته می‌شود.
تعامل بخش‌های مختلف هویتی: منتسکیو، اندیشمند فرانسوی درباره‌ی تأثیر جغرافیایی طبیعی بر فرهنگ انسانی تحقیق کرده است.
تمایز هویت فردی و اجتماعی: وقتی خود را فرزند یک خانواده معرفی می‌کنیم، افراد درون خانواده و افراد بیرون خانواده، معنای خانواده را می‌شناسند.

 

۶-گزینه ۱
مرگ طبیعی  یک فرهنگ زمانی اتفاق می‌افتد که آن فرهنگ با وجود استفاده از تمام ظرفیت‌های خود با هویت جسمانی و معنوی افراد اصطکاک ایجاد کند و از پاسخ به نیازهای جسمانی (مادی) و یا فطری (معنوی) آن‌ها ناتوان بماند.
بحران هویت در جایی شکل می‌گیرد که جامعه توان حفظ و دفاع از ارزش‌های اجتماعی خود را نداشته باشد و این امر می‌تواند به دگرگونی  تحول هویت فرهنگی ختم شود.
پرسش‌های وجودی آدمیان را درباره‌ی فلسفه‌ی حیات و مرگ فرهنگی که نتواند پاسخ دهد و در مسیر غفلت از این پرسش ها حرکت کند با لاادری‌گری، شکاکیت و پوچ‌‌انگاری مواجه می‌شود به نیازهای معنوی افراد عمل نمی‌کند نشاط زندگی را از دست می‌دهد و با انواع آسیب‌های فرهنگی در بعد فردی مواجه می‌شود مثل (ناامیدی، سرخوردگی، خودکشی)

 

۷- گزینه ۳
بیدارگران نخستین قوت و قدرت جوامع غربی را نتیجه ی عمل کردن آن جوامع به دستورات اسلام می دانستند.
دولت های کشورهای مسلمان به موازات دوری از سنن دینی و اسلامی، آسیب پذیری بیش تری در برابر کشورهای غربی پیدا می کردند. منورالفکران غرب زده مورد حمایت دولت های استعمارگر بودند و دولت های استعمارگر به کمک آنان توانستند از موفقیت حرکت ها و جنبش هایی که توسط نخستین بیدارگران اسلامی در حال شکل گیری بود، جلوگیری کنند.
منورالفکران غرب زده به دلیل وابستگی به کشورهای استعمارگر، استقلال سیاسی و اقتصادی جوامع اسلامی را مخدوش می سازند و مقاومت های مردمی برای حفظ هویت اسلامی خود را نیز سرکوب می کنند.

 

نمونه سوالات جامعه شناسی ۲

 

۸-گزینه ۲
تداوم جنگ سرد بازار بخش وسیعی از اقتصاد کشورهای صنعتی یعنی اقتصاد وابسته به تسلیحات نظلامی را گرم کرد.
هانتینگتون جهان را به حوزه های تمدنی متفاوت تقسیم کرد.
یک بحران اقتصادی در صورتی که کنترل نشود، می تواند به فروپاشی نظام های سیاسی منجر شود.
براساس اصطلاح مرکز و پیرامون، جوامع غربی با ثروتی که از کشورهای پیرامونی به دست می آورند، سطح عمومی رفاه را برای کارگران و اقشار ضعیف جوامع غربی تأمین می کنند.

 

۹-گزینه ۴
*خرده فرهنگ‌هایی که درون یک فرهنگ عمومی قرار دارند، اغلب با فرهنگ عمومی سازگار هستند.
**هر نهاد اجتماعی، علاوه بر آنکه از فرهنگ عمومی جامعه استفاده می‌کند، خرده فرهنگ مربوط به خود را نیز دارد. به عنوان مثال، نهاد اقتصاد، فرهنگ مخصوص خود را دارد.
***حق و باطل اغلب از ارزش‌های آرمانی تاریخ بشریت بوده‌اند و بسیاری از فرهنگ‌ها رعایت حق و مقابله با باطل را لازم دانسته‌اند.

 

۱۰-گزینه ۳
قسمت اول: تحرک اجتماعی صعودی
جابه‌جایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر را تحرک اجتماعی گویند. تحرک اجتماعی سه نوع صعودی، نزولی و افقی دارد.
پزشک شدن فرد یک خانوادۀ کارمند: تحرک اجتماعی صعودی است.
قسمت دوم: علل تعارضات فرهنگی: ۱) درونی   ۲) بیرونی
علل تعارضات فرهنگی به نوآوری‌ها و فعالیت‌های افرادی که در درون فرهنگ اجتماعی حضور دارند، مربوط می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید