نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

نمونه سوالات انگلیسی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات انگلیسی پیش دانشگاهی
راز سحرخیز شدن کنکوری ها
راز سحرخیز شدن کنکوری ها

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان به همراه پاسخنامه تشریحی  در مطلب پیشرو برای آمادگی هر چه بیشتر دانش آموزان گردآوری شده است .

 

۱- مفهوم کدام بیت «رها شدنِ تیر از کمان» است ؟
۱) چو بوسید پیکان سرانگشت اوی                                            گذر کرد بر مُهره ی پشت اوی
۲) کمان را بمالید رستم به چنگ                                                  به شست اندر آورده تیر خدنگ
۳) بر او راست خم کرد و چپ کرد راست                                    خروش از خم چرخ چاچی بخاست
۴) چو سوفارش آمد به پهنای گوش                                            ز شاخ گوزنان برآمد خروش

 

۲- کدام مصراع به درستی معنی نشده است ؟
۱) زمانه مرا پتک ترگ تو کرد: روزگار مرا به پشتیبانی تو فرستاده است .
۲) بپیچید زو روی و شد سوی کوه: برگشت و به جانب کوه رفت .
۳) تو قلب سپه را به آیین بدار: تو فرماندهی لشکر را به عهده بگیر .
۴) سر هم نبرد اندر آرد به گرد: حریف جنگی خود را مغلوب کند .

 

۳- در کدام بیت ، معنی واژه ی مشخص شده ، صحیح است ؟
۱) تو قلب سپه را به آیین بدار                                                من اکنون پیاده کنم کارزار : بدون سلاح
۲) بیفشرد چون کوه پا بر زمین                                               بخایید دندان به دندان کین : نشان داد
۳) دلیران میدان گشوده نظر                                                   که بر کینه اول که بندد کمر : می جنگد
۴) بر او راست خم کرد و چپ کرد راست                                خروش از خم چرخ چاچی بخاست : کمان است

 

۴- در کدام گزینه کنایه دیده نمی شود؟
۱) چو ننمود رخ شاهد آرزو                                                 به هم حمله کردند باز از دو سو
۲) بیفشرد چون کوه پا بر زمین                                           بخایید دندان به دندان کین
۳) چو شیر خدا راند بر خصم، تیغ                                       به سر کوفت شیطان دو دست دریغ
۴) چو نازش به اسب گران مایه دید                                     کمان را به زه کرد و اندر کشید

 

۵- در همۀ گزینه ها ، به جز گزینۀ ……………… آرایۀ مجاز به کار رفته است.
 
۱) ز هم رد نمودند هفتاد حرب
۲) سراسر همه دشت بریان شدند
 
۳) جهان را سراسر سوی داد خواند
۴) تنی لرز لرزان و رخ سندروس

 

۶- کدام بیت مفهوم عبارت «از کوزه همان برون تراود که در اوست» را در بر دارد؟
۱) حال من دور از آن جمال مپرس                                              رنگ و رویم ببین و حال مپرس
۲) دو سه روزه ره این سر منزل                                                   و آن که سوزد جگرش دود دل من داند
۳) نیست اوج اعتبار بی کمالان را ثبات                                       کوزه ی خالی فتد زود از کنار بام ها
۴) رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت                                       چرا که حال نکو در قفای خال نکوست

 

۷- عبارت «عبرت گیرید که من آن مردم که بامداد مطبخ مرا هزار و چهار صد شتر می کشید و شبانگاه سگی برداشته است و می برد.» با مفهوم همه ی ابیات به جز بیت ……………… تناسب دارد.
۱) مرا ز بخت همی گل شکفتی از بر گل                                       به غیر خار نروید کنونم از بر خار
۲) فراغت و طلب و امن و عیش و عشق و شباب                         ببرد از من یک یک زمانه ی غدّار
۳) بهار عمر مرا چون رسید فصل خزان                                        به کوه و صحرا خواهی خزان و خواه بهار
۴) نهان بگوی به آن دوستدار یکدل من                                        جواب بشنو و آنگه به آشکار بیار

 

۸- «بچه های آسمان» کدام یک از انواع ادبی محسوب می شود و نویسنده ی آن کیست؟
 
۱) فیلمنامه ، مجید مجیدی
۲) فیلمنامه ، مهرجویی
۳) نمایشنامه ، مخملباف
۴) نمایشنامه ، میرباقری

 

۹- معانی درست واژه های «وجنه – ودود – مینو – مینا» به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟
 
۱) زیبا – مهربان – شیشه – آبی
۲) رخسار – بسیار مهربان – بهشت – آبگینه
۳) رخسار – بسیار دلیر – باغ – شیشه
۴) زیبایی – بسیار مهربان – بهشت – آبی

 

۱۰- معنی درست واژه های «بَقَل ، باره ، هیمه ، ترگ» به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟
 
۱) تره بار ، قلعه ، هیزم ، آذوقه
۲) سبزی ، اسب ، هیزم ، کلاه خود
 
۳) کنار و پهلو ، اسب ، دشت ، ابزار جنگ
۴) آغوش ، دیوار قلعه ، شتر ، کلاه خود

برای انجام تمرین بیشتر می توانید سری هم به نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی بزنید .

 

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

 

پاسخنامه نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان

 

۱- گزینه ۱

 

۲- گزینه ۱

 

۳- گزینه ۴
فرهنگ معین “چرخ” را به معنی کمان هم گرفته است.

 

۴- گزینه ۴
شاهد آرزو رخ ننمود: کنایه از به نتیجه نرسیدند، موفق نشدند، به خواستۀ خود نرسیدند.

 

۵- گزینه ۴
بررسی سایر گزینه ها:
۱- حرب: مجاز از آلت جنگ / ۲- دشت: مجاز از مردم / ۳- جهان: مجاز از مردم جهان 

 

۶- گزینه ۱
رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون

 

۷- گزینه ۴
سایر گزینه ها به ناپایداری قدرت در طی گذر عمر اشاره دارند.

 

۸- گزینه ۱

 

۹- گزینه ۲
وجنه: رُخسار، چهره، جمعِ آن وجنات
ودود: بسیار مهربان
مینو: بهشت، جنّت
مینا: آبگینه، شیشه

 

۱۰- گزینه ۲
بَقَل: سبزی، تره بار، جمع آن بقول و جمعِ بقول، بقولات است.
* بغل: آغوش
باره: اسب
* بارو: قلعه
هیمه:  هیزم
ترگ: کلاه جنگی، کلاه خود.

دیدگاهتان را بنویسید