نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه ۲

نمونه سوالات جامعه شناسی ۲
نمونه سوالات شیمی یازدهم
نمونه سوالات شیمی یازدهم

نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه 2

نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ به همراه پاسخنامه تشریحی جهت مطالعه داوطلبان کنکور در این مطلب توسط تیم کنکور پرستو آماده شده است .

 

۱- بيماری ديابت نوع اول و دوم در كدام مورد شباهت دارند؟
 
۱) افزايش pH خون در مراحل انتهايي بيماري
۲) كاهش ميزان توليد انسولين
۳) سن بروز بيماري
۴)  وجود گلوكز در ادرار

 

۲- کدام مطلب درباره ی غده ی اپی فیز در انسان نادرست است؟
۱) درون مغز بوده و به اندازه ی یک نخود است.
۲) ترشحات آن احتمالاً در ایجاد ریتم های شبانه روزی دخالت دارند.
۳) هورمون ملاتونین می سازد که نقش کاملاً مشخصی دارد.
۴) ترشحات آن احتمالاً در پاسخ به تاریکی صورت می گیرند.

 

۳- به طور معمول، خفاشها ………………
۱) به روش پژواک سازی، اطلاعات محیط پیرامون خود را درک میکنند.
۲) گرده افشانی گلهای آبی یا زرد را که در شب باز می شوند، انجام میدهند.
۳) با داشتن چشم مرکب به ردیابی گلهای سفید در شب میپردازند.
۴) همگی، اصواتی خارج از محدودهی شنوایی انسان تولید میکنند.

 

۴- اگر ريشه  پشتی عصبهای نخاعی سمت چپ قطع شوند به طور معمول در انتقال اطلاعات  ……………… به قشر مخ اختلال ايجاد ميشود و اگر ريشهي شكمي عصبهای نخاعی سمت راست بدن قطع شوند به طور معمول در انتقال اطلاعات  ……………… مخ به اندامها اختلال ايجاد خواهد شد.

۱) حسي چپ- حركتي چپِ
۲) حسي راست- حركتي چپِ
۳) حسي راست- حركتي راستِ
۴) حسي چپ- حركتي راستِ

۵- هورمونی که سبب ترشح هورمون محرک غده ی فوق کلیه می شود، از  ……………… و هورمونی که سبب ترشح هورمون کوتیزول می شود ، از  ……………… آزاد می شود.

۱) هیپوفیزپیشین – هیپوفیز پیشین
۲) هیپوفیز پیشین – فوق کلیه
۳) هیپوتالاموس – هیپوفیز پیشین
۴) هیپوتالاموس – فوق کلیه

 

۶- گریفیت برای چه منظوری تعدادی از باکتریهای کپسولدار را با گرما کشت و سپس آنها را به موشها تزریق کرد؟

۱) برای بررسی این نکته که آیا DNADNA عامل ترانسفورماسیون است یا خیر.
۲) به منظور رد این تصور عمومی که پروتئین عامل ترانسفورماسیون است.
۳) به منظور تهیهی واکسنی علیه سویهی استرپتوکوکوس نومونیای بدون کپسول.
۴) برای بررسی این موضوع که آیا کپسول عامل مرگ موشهاست یا خیر.

 

۷- کدام، توسط سلول های دیواره ی رودهی باریک ساخته نمی شوند؟

۱) مایع نمکی وگاسترین
۲) پیک های شیمیایی و اریتروپویتین
۳) بیلی روبین و اریتروپویتین
۴) رشته های پروتئینی و پروتئین های مکمل

 

۸-چگونگی آزاد شدن پادتن از پلاسموسیت ها، همانند ……………… است.

۱) آزاد شدن استیل کولین از سلول ماهیچه
۲) ورود mRNA بالغ به سیتوپلاسم
۳) آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت
۴) خروج سدیم از نورون، توسط پمپ سدیم – پتاسیم

 

۹- کدامیک نمیتواند از علل اختلاف عدم توازن بارهای الکتریکی در دو سوی غشا باشد؟

۱) کانالهای همیشه باز پتاسیمی
۲) نبودن کانالهای همیشه باز سدیمی
۳) بیشتر بودن کانالهای همیشه باز پتاسیمی نسبت به سدیمی
۴) یون ها بر خلاف جهت حرکت آن ها در انتشار تسهیل شده

 

نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه ۲

 

 

۱۰- کدام عبارت، جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟
«هر سلولی که  ……………… »

۱) عدد کروموزومی آن فرد باشد، از هر ژن یک صفت، فقط یک نسخه دارد.
۲) عدد کروموزومی آن زوج باشد، از هر ژن یک صفت، فقط دو نسخه دارد.
۳) در هستۀ خود نوکلئوزوم داشته باشد، رشته‌های ریزلوله نیز دارد.
۴) سنتز پروتئین هیستون را در سیتوسل خود دارد، سانتریول نیز دارد.

 

نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ در این بخش به پایان رسید ، اگر شما تمایل به مطالعه بیشتر درس زیست دارید ، نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه ۱ را مطالعه بفرمایید .

 

پاسخ نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه ۲

 

۱- گزینه ۴
در هر دو نوع دیابت چون گلوکز در خون بالا می رود، گلوکز در ادرار هم دیده می شود.در انواع دیابت هاpH خون کاهش می یابد نه افزایش (رد گزینه ی ۱). میزان تولید انسولین فقط در دیابت I کاهش می یابد (رد گزینه ی ۲). این نوع دیابت معمولاً قبل از ۲۰ سالگی و دیابت نوع II در سنین بالاتر (۴۰ سالگی) بروز می یابند (رد گزینه ی ۳).

 

۲-گزینه ۳
نقش هورمون ملاتونین که از غده ی پینه آل (اپی فیز) در مغز ترشح می شود، هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.غده ی اپی فیز درون مغز قرار دارد و به اندازه یک نخود می باشد (رد گزینه ی ۱) و ترشحات آن در ایجاد ریتم های شبانه روزی دخالت دارد (رد گزینه ی ۲). غده ی اپی فیز در پاسخ به تاریکی ترشح ملاتونین را افزایش می دهد. (رد گزینه ی ۴)

 

۳گزینه ۱
خفاش ها، پستاندارانی هستند که پژواک سازی میکنند.بررسی سایر گزینه ها:
گزینه ی (۲): خفاش ها گرده افشانی گل های سفیدی که در شب باز می شوند را انجام میدهند.
گزینه ی (۳): خفاش ها پستاندارند و فاقد چشم مرکب اند.
گزینه ی (۴): فقط بعضی از خفاش ها اصوات بلند و خارج از محدوده ی شنوایی انسان تولید میکنند.

 

۴-گزینه ۱
ريشه های پشتی در ارتباط با مسيرهای حسي و ريشه هاي شكمي در ارتباط با مسيرهاي حركتياند. اما بايد توجه داشت به طور معمول نيم كرهي راست مخ اطلاعات حسي سمت چپ بدن را دريافت و حركات آن را كنترل ميكند، در نتيجه قطع ريشه ي پشتي عصب نخاعي سمت چپ موجب اختلال در انتقال اطلاعات حسي چپ بدن به قشر مخ ميشود و قطع ريشهي شكمي عصب نخاعي سمت راست موجب اختلال در انتقال اطلاعات حركتي نیم کره چپ مخ به اندام مربوطه ميشود.

 

۵-گزینه ۳
هورمون آزاد کننده از غده ی هیپوتالاموس ترشح شده و غده ی هیپوفیز را وادار به ترشح هورمون محرک فوق کلیه می کند. به این ترتیب هورمون محرک از هیپوفیز پیشین تولید شده و غدهی فوق کلیه را وادار به ترشح هورمون کورتیزول می نماید.

 

۶-گزینه ۴
گریفیت برای بررسی این که آیا کپسول عامل مرگ موشهاست یا خیر، تعدادی باکتری کپسولدار را با گرما کشت و سپس آنها را به موشها تزریق کرد. او مشاهده کرد که موشها پس از آن بیمار نشدند و زنده ماندند. گریفیت دریافت که کپسول باکتری عامل مرگ موش ها نیست.

 

 

 

۷-گزینه ۳
بیلی روبین، از تجزیه‌ی گلبول‌های قرمز در کبد و اریتروپویتین، توسط کلیه و کبد ساخته می‌ شود اما سلول های روده باریک ،  سکرتین (نوعی هورمون) و پروتئین مکمل تولید می کنند.

    نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه 2

نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه ۲

۸-گزینه ۳
پادتن از پلاسموسیت و هیستامین از ماستوسیت با پدیده‌ی اگزوسیتوز خارج می‌شوند (تائید گزینه ی ۳). استیل کولین انتقال دهنده‌ای است که از انتهای آکسون سلول عصبی (نورون) خارج می‌شود (رد گزینه ی ۱)  mRNA بالغ از طریق منافذ هسته وارد سیتوپلاسم می‌شود. (رد گزینه ی ۲) خروج سدیم از نورون توسط پمپ سدیم- پتاسیم به واسطه پروتئین پمپ غشایی است و نه اگزوسیتوز. (رد گزینه ی ۴)

 

۹-گزینه ۲
 براساس متن کتاب و شکل زیر میتوان گفت علت اختلاف عدم توازن بارهای الکتریکی در دو سوی غشا:

 

نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه 2

 ۱)وجود کانالهای همیشه باز سدیمی و پتاسیمی
۲) بیشتر بودن کانالهای پتاسیمی نسبت به سدیمی
۳) پمپ سدیم – پتاسیم که سدیم را به خارج و پتاسیم را به داخل میفرستد (یعنی بر خلاف جهت کانالهای همیشه باز و دریچهدار و نیز با مصرف انرژی).

 

۱۰-گزینه ۳
همۀ سلول‌های یوکاریوتی که هسته دارند دارای رشته‌های ریزلوله برای استحکام خود در سیتوسل و … هستند. نوکلئوزوم نیز در هستۀ سلول‌های یوکاریوتی قرار دارد.
بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینۀ ۱: در فرد دارای نشانگان داون، عدد کروموزومی سلول‌های دیپلوئید فرد است ولی می‌تواند ۲ یا حتی ۳ نسخه از هر ژن یک صفت داشته باشد.
گزینۀ ۲: ممکن است مثل گندم هگزاپلوئید باشد و از هر ژن یک صفت، شش نسخه داشته باشد.
گزینۀ ۴: گیاهان بازدانه و نهان‌دانه سانتریول ندارند، اما هیستون دارند.

 

پاسخنامه نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ به صورت تشریحی و بررسی سایر گزینه ها ، به جهت یادگیری و درک مطلب بهت شما عزیزان آماده شده است .

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید