نمونه سوالات شیمی یازدهم

نمونه سوالات زیست شناسی و آزمایشگاه ۲
روش خواندن درس دین و زندگی برای کنکور
روش خواندن درس دین و زندگی برای کنکور
نمونه سوالات شیمی یازدهم

نمونه سوالات شیمی یازدهم

نمونه سوالات شیمی یازدهم به همراه پاسخنامه جهت مطالعه و آمادگی بیشتر داوطلبان کنکور در این مطلب گردآوری شده است .

 

۱- با توجه به نمودار روبه رو، که تغييرات مقدار B را در واکنش فرضي: ۲A→B، نسبت به زمان در شرايط آزمايش نشان ميدهد، سرعت متوسط مصرف ماده A در فاصله زماني بين ۲۰ دقيقه تا ۴۰ دقيقه ، بر حسب مول بر دقيقه، به کدام عدد نزديک تر است؟
نمونه سوالات شیمی یازدهم

۱) ۰٫۱۵
۲) ۰٫۲۰
۳) ۰٫۲۵
۴) ۰٫۳۰

 

۲- در واکنش سوختن کامل اتانول پس از ۵۰۵۰ ثانيه مقدار ۵٫۶۵٫۶ ليتر گاز کربن دي‌اکسيد در شرايط STP تشکيل مي‌شود. سرعت متوسط مصرف اکسيژن در اين واکنش چند مول بر دقيقه است؟
 
۱) ۰٫۳۴
۲) ۰٫۲۸
۳) ۰٫۵۳
۴) ۰٫۴۵

 

۳- اگر آنتالپي استاندارد تشکيل N2O5(g) برابر ۱۴kJ باشد، ΔHo واکنش ۱ چقدر است؟

۱)       ΔH∘=?                    ۱/۲N۲(g)+۱/۲O۲(g)→NO(g)

۲)          ΔH∘=۶۸kJ               N۲(g)+۲O۲(g)→۲NO۲(g)

۳)     ΔH∘=۱۱۰kJ           N۲O۵(g)→NO(g)+NO۲(g)+O۲(g)                     


۱) ۱۷۸kJ
۲) ۱۴kJ
۳) ۹۰kJ
۴) ۴۲kJ

 

۴- اگر در واكنش سديم با هيدروكلريك اسيد که در یک ظرف در بسته با فضای خالی ۰٫۵ لیتر در حال انجام است، در مدت ۱/۱۲ دقيقه، ۱٫۱۵ گرم از فلز سديم وارد واكنش شود، سرعت متوسط توليد گاز هيدروژن برحسب مولار بر ثانيه کدام است؟ (Na=۲۳g⋅mol−۱)
 
۱)۱۰
۲) ۱۰
۳)۱۰
۴)۱۰

 

۵- پس از ۱۰ ثانیه از شروع تجزیه A در واکنش گازی ۲A→۳B+۴C2A→۳B+4C مقدار ۷٫۵ مول از B و ۴ مول از A در ظرف ۵ لیتری وجود دارد، از این رو مقدار اولیه ی A برابر با ……………… مول و سرعت تولید C بر حسب mol⋅L−۱⋅min−۱ برابر با ……………… و سرعت واکنش برابر با ……………… مول بر ثانیه است.

 
۱) ۰٫۰۵−۰٫۲−۵
۲) ۰٫۲۵−۱۲−۹
۳) ۰٫۰۵−۱۲−۵
۴) ۰٫۲۵−۰٫۲−۹

 

۶- اگر در واکنش کامل N۲(g)+۳H۲(g)→۲NH۳(g)N2(g)+3H2(g)→۲NH3(g) تعداد مول اولیه H2 دو برابر N2 باشد، کدام نمودار نشان دهنده ی تغییرات «مول – زمان» این واکنش می تواند باشد؟

نمونه سوالات شیمی یازدهم

 

۷- در واکنشی رابطه ی  ۲/۳ΔnA=۳/۲ΔnB  برقرار است. کدام توصیف درباره ی آن درست است؟
۱) معادله ی واکنش به صورت ۹A→۴B9A→۴B است.
۲) سرعت مصرفA ،  ۲٫۲۵ برابر سرعت تولید B است.
۳) شیب نمودار مول – زمان برای A و B هر دو منفی یا هر دو مثبت است.
۴) سرعت تولید B، ۰٫۴۴ برابر سرعت مصرف A است.

 

۸- بر اثر کدام یک از واکنش های زیر، گرمای کمتری آزاد می شود؟

۱) C2H5OH(l)+3O2(g)→۲CO2(g)+3H2O(g)
۲) C2H5OH(g)+3O2(g)→۲CO2(g)+3H2O(l)
۳) C2H5OH(l)+3O2(g)→۲CO2(g)+3H2O(l)
۴) C۲H۵OH(g)+۳O۲(g)→۲CO۲(g)+۳H۲O(g)

 

۹-توضیحات ارائه شده در مورد چه تعداد از واکنش‌های زیر درست است؟
الف) CO2(g)→CO2(s) : فرایندی گرماده است و علامت ΔH  در آن منفی است.
ب)  N2O4(g)→۲NO2(g) : با انجام این واکنش سامانه پررنگ‌تر می‌شود.
پ) ۲O3(g)→۳O2(g) :  فرایندی گرماگیر است و علامت ΔH  در آن مثبت است.
ت) C6H12O6(s)+6O2(g)→۶CO2(g)+6H2O(l) : با وجود تولید انرژی، دمای بدن تغییر محسوسی نمی‌کند.

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

 

۱۰-چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟
  آ) مقدار گرمای مبادله شده در واکنش‌هایی که در دمای ثابت انجام می‌شوند، همواره صفر است.
ب) در شرایط یکسان، پایداری الماس از گرافیت کمتر است.
پ) اتم‌ها در حالت برانگیخته با جذب انرژی به اتم‌های در حالت پایه تبدیل می‌شوند.
ت) در ساختار سوخت های سبز، افزون بر هیدروژن و کربن، اکسیژن نیز وجود دارد.

 
۱) ۱
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۴

 

نمونه سوالات شیمی یازدهم

نمونه سوالات شیمی یازدهم

 

پاسخ نمونه سوالات شیمی یازدهم

 

۱-گزینه ۲

 

۲-گزینه ۴

 

۳-گزینه ۳

 

۴-گزینه ۳

 

۵-گزینه ۲

 

۶-گزینه ۴

 

۷- گزینه ۳

 

۸-گزینه ۱

 

۹-گزینه ۳

 

۱۰-گزینه ۳

 

این هم از بخش پایانی نمونه سوالات شیمی یازدهم که امیدواریم برای شما مفید واقع شده باشد اگر تمایل دارید بیشتر برای این درس تمرین کنید ، پیشنهاد می کنیم نمونه سوالات شیمی ۲ و آزمایشگاه را مطالعه بفرمایید .

 

دیدگاهتان را بنویسید