نمونه سوالات شیمی ۳ و آزمایشگاه

نمونه سوالات شیمی 3 و آزمایشگاه

نمونه سوالات شیمی 3 و آزمایشگاه

نمونه سوالات شیمی ۳ و آزمایشگاه همراه با پاسخ ها

۱- اگر واکنش تجزيه‌ي نيتروگليسرين در يک سيلندر با پيستون متحرک انجام شود، کدام گزينه صحيح مي‌باشد؟

۱) واکنش در حجم ثابت انجام مي‌شود و تغییر انرژی درونی تنها ناشی از گرما است.
۲) در این واکنش q<۰ است و محيط روي سامانه کار انجام مي‌دهد.
۳) علامت کار و گرما هر دو منفي است و انرژی درونی سیستم کاهش مییابد.
۴) چون واکنش گرماده است و در فشار ثابت انجام مي‌شود ΔE و ΔH در این واکنش برابرند.

۲ – کدام گزينه توصيف مناسبي از يک گرماسنج ليواني نمي‌باشد؟

۱) شامل مقدار معيني آب يا محلول يک واکنش‌دهنده در يک ظرف عايق‌بندي شده است.
۲) براي اندازه‌گيري گرماي سوختن يک ماده استفاده مي‌شود.
۳) با استفاده از آن، گرماي واکنش در فشار ثابت اندازه‌گيري مي‌شود.
۴) از يک ظرف عايق، دماسنج، هم‌زن و حمام آب تشکيل شده است.

۳ – در ۹۰ گرم محلول سیرشده ی مس (II) سولفات در دمای معین، ۴۰ گرم CuSO۴ وجود دارد. قابلیت حل شدن (انحلال پذیری) مس (II) سولفات در این دما کدام است؟
۱) ۱۲۰
۲) ۸۰
۳) ۴۵
۴) ۳۲

۴ – اگر ۴۵ml محلول ۳۰g⋅L−۱ منیزیم سولفات با ۵۰ml محلول ۰٫۲mol⋅L−۱ سدیم فسفات مخلوط شود، واکنش دهنده ی محدودکننده کدام است و چند مول رسوب تسکیل می شود؟

(O=۱۶,Mg=۲۴,S=۳۲:g⋅mol−۱)
۱) منیزیم سولفات ۷٫۵×۱۰−۳−
۲) سدیم فسفات ۵×۱۰−۳−
۳) منیزیم سولفات ۳٫۷۵×۱۰−۳−
۴) سدیم فسفات ۲٫۵×۱۰−۳−

۵ – ۱۰۰ گرم محلول نقره سولفات با غلظت ۱۵٫۶ppm ، شامل چند مول از اين نمك است؟ (O=۱۶,S=۳۲,Ag=۱۰۸g⋅mol−۱)
۱) ۲×۱۰−۵
۲) ۵×۱۰−۶
۳) ۱۲٫۳×۱۰−۳
۴) ۱۵٫۶×۱۰−۴

۶ – مقدار بار الکتریکی جذب شده در سطح ذرات کلوییدی به علت ……………… ذرات ……………… می‌باشد و دافعه‌ی بین این بارها عامل اصلی ……………… بوده و افزودن سرکه باعث پیدایش پدیده‌ی ……………… می‌شود.

۱) یکسان بودن اندازه- یکسان- پایداری- انعقاد
۲) متفاوت بودن اندازه- متفاوت- ته‌نشین‌نشدن- ته‌نشینی
۳) متفاوت بودن ماهیت شیمیایی- متفاوت- پایداری- انعقاد
۴) یکسان بودن اندازه- یکسان- پایداری- تیندال

۷ – نقطه ی جوش محلول ۰٫۳ مولال کدام نمک با نقطه ی جوش محلول ۰٫۲ مولال باریم کلرید برابر است؟
۱) آلومینیم نیترات
۲) باریم نیترات
۳) سدیم نیترات
۴) کلسیم برمید

 

نمونه سوالات شیمی 3 و آزمایشگاه

نمونه سوالات شیمی ۳ و آزمایشگاه

 

 

پاسخ نمونه سوالات شیمی ۳ و آزمایشگاه

 

جواب سوال ۱ گزینه ۳ میباشد
۴C۳H۵(NO۳)۳(l)۱۲CO۲(g)+۱۰H۲O(g)+۶N۲(g)+O۲(g)
 

چون واکنش در سيلندر با پيستون متحرک انجام مي‌شود پس فشار ثابت است و طبق معادله‌ي واکنش تجزيه‌ي آن مول‌هاي فرآورده‌ و در نتيجه حجم فرآورده افزايش مي‌يابد پس پيستون به سمت بيرون حرکت مي‌کند و حجم ثابت نيست. (رد گزينه‌ي ۱).
از طرفي چون پيستون به سمت بيرون حرکت مي‌کند سامانه روي محيط کار انجام مي‌دهد (رد گزينه‌ي ۲)
واکنش گرماده است و در فشار ثابت هم انجام مي‌شود ولي ΔH=ΔEw مي‌باشد و مقدار کار صفر نيست که ΔH و ΔE برابر باشند. (رد گزينه‌ي ۴)
با توجه به اين که واکنش تجزيه نيتروگليسرين گرماده است، پس سامانه به محيط گرما مي‌دهد و علامت گرما منفي است. هم‌چنين سامانه روي محيط کار انجام مي‌دهد پس علامت کار نيز منفي است.  

 

پاسخ سوال ۲ گزینه ۲ میباشد
از گرماسنج بمبي براي اندازه‌گيري گرماي سوختن يک ماده استفاده مي‌شود.
پاسخ سوال ۳ گزینه ۲ میباشد
قابلیت حل شدن (انحلال پذیری): بیش ترین مقدار یک ماده بر حسب گرم، که در دمای معین در ۱۰۰

گرم آب حل شود و یک محلول سیرشده را به وجود آورد.

حل شونده گرم حلالxg۴۰۱۰۰(۹۰۴۰)x=۸۰
پاسخ سوال ۴ گزینه ۳ میباشد
?molMgSO۴=۴۵ml×۱L۱۰۰۰ml×۳۰g۱L×۱mol۱۲۰g=۱٫۱۲۵×۱۰۲mol?molNa۳PO۴=۵۰ml×۱L۱۰۰۰ml×۰٫۲mol۱L=۰٫۰۱mol

بنابراین MgSO۴ محدود کننده است ⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪MgSO۴۱٫۱۲۵×۱۰۳۳=۳٫۷۵×۱۰۳Na۳PO۴۰٫۰۱۲=۰٫۰۰۵۳٫۷۵×۱۰۳<۰٫۰۰۵

 
۲Na۳PO۴(aq)+۳MgSO۴(aq)Mg۳(PO۴)۲(s)+۳Na۲SO۴(aq)

?molMg۳(PO۴)۲=۱٫۱۲۵×۱۰۲molMgSO۴×۱molMg۳(PO۴)۲۳molMgSO۴=۳٫۷۵×۱۰۳mol

 

پاسخ سوال ۵ گزینه ۲ میباشد
ppm=جرم حل شوندهجرم محلول×۱۰۶۱۵٫۶=جرم حل شونده۱۰۰g×۱۰۶جرم حل شونده=۱٫۵۶×۱۰۳gAg۲SO۴
 

اکنون باید جرم نقره سولفات را تبدیل به مول نماییم.

جرم مولیM(Ag۲SO۴)=۲(۱۰۸)+۳۲+۴(۱۶)=۳۱۲gmol۱

?molAg۲SO۴=۱٫۵۶×۱۰۳g×۱mol۳۱۲g=۵×۱۰۶molAg۲SO۴

 

پاسخ سوال ۶ گزینه ۲ میباشد
مقدار بار الکتریکی جذب در سطح ذرات کلوییدی به علت متفاوت بودن اندازه‌ی ذرات، متفاوت می‌باشد و دافعه‌ی بین بارهای هم‌نام عامل اصلی پایداری (ته‌نشین نشدن) ذرات کلوییدی بوده و افزودن سرکه (اسید استیک که یک الکترولیت ضعیف است) موجب پیدایش پدیده‌ی انعقاد (ته‌نشینی) یا لخته می‌شود
پاسخ سوال ۷ گزینه ۳ میباشد
باید تعداد ذرات ضرب در مولال برای دو نمک در یک kg آب برابر باشد تا نقطه ی جوش محلول آبی آن ها نیز برابر شود.
 

تعداد ذرات×مولال[ BaCl۲= (تعداد ذرات در یک کیلوگرم آب) =۲NaNO۳تعداد ذرات نمک تعداد ذرات ۰٫۲×۳=۰٫۳×

در مطالب بالا سوالات و پاسخ های نمونه سوالات شیمی ۳ و آزمایشگاه مشاهده نمودید
نمونه سوالات دیگر دروس مانند ( نمونه سوالات هندسه تحلیلی و جبر خطی ) و ( نمونه سوالات زیست یازدهم )  و … نیز میتوانید در سایت مشاهده کنید

پاسخی بگذارید