نمونه سوالات عربی جامع ۲

راز سحرخیز شدن کنکوری ها
راز سحرخیز شدن کنکوری ها
چگونه یک انتخاب رشته موفق داشته باشیم ؟
چگونه یک انتخاب رشته موفق داشته باشیم ؟
نمونه سوالات عربی جامع 2

نمونه سوالات عربی جامع ۲ در ادامه نمونه سوالات عربی جامع برای داوطلبان کنکور گردآوری شده است ، اگر سوالات سری قبل را مطالعه نکرده اید پیشنهاد میکنیم از لینک مربوطه به سوالات سری اول عربی جامع مراجعه کنید .

نمونه سوالات عربی جامع ۲ به همراه پاسخنامه تشریحی و ترجمه سایر گزینه های مربوط به هر سوال می باشد .

 

۱- عیّن ما لیست فیه علامة تقدیریّة للإعراب:

 
۱)   اِشتری هذا الوالد عصا جمیلة لوالده المریض!
۲)   رأیت المُعتدى لم یندم و لم یترک عمله السیِّئ!
 
۳)    مرحباً بالفتی الّذى یرحم أباه و اُمّه العجوزین!
۴)  الصدیق الصالح داعٍ إلی الخیر فى کلّ الأوقات! 

 

۲- عیّن الأسماء المنقوصة کلّها:

 
۱)    مهدىّ – غنىّ – المعتدى – أذی
۲)   الراعى – الوالى – الأغانى – أیدى
 
۳)   الرأى – الإسلامىّ – الفتی – بُنىّ
۴)   النبىّ – العِدی – الراضى – القاضى

 

۳- عیّن «من» لیس موصولاً: 

 
۱)  هل تعلم من نجح فى الصفّ من بیننا.
۲)  ابن سینا ممّن اشتهروا فى الطبّ بین المسلمین.
 
۳)  نجح من کان فى صفّنا من التلامیذ.
۴) القرآن یطلب ممّن آمنوا أن یعبدوا الله دائماً. 

 

۴- عیّن ما لیس فیه اسم معرفة:  

 
۱)   المرء علی دین خلیله و قرینه!
۲)   قصِّر الآمال فى الدنیا تفز!
 
۳)   لا تبطلوا صدقاتکم بالمنّ و الأذی!
۴)   لعلّ ذا حاجة یطلب مساعدة قلیلة!

 

۵- عیّن المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة: 
 «عیّن کلمة «فلسطین» بعلامة فرعیة للإعراب»: 
 
۱)  شاهدت فلسطین و أطفالها یهاجمون الغاصبین!
۲)  فلسطین أرض مقدّسة لجمیع المسلمین فى العالم!
 
۳)  علی فلسطین أن تقف أمام أعدائها الظالمین!
۴)  فلسطین سوف تُحرّر فى القادم إن شاء الله تعالی!

 

۶-  «عیّن ما کلّ علامات الإعراب فیه تقدیریّة»: 
 
۱)  الوالى – أذی – کسری ـ الساعى
۲)  النبىّ – الهدی – الّذى – الأغنی
 
۳)  جنّتان – قوىّ – المرضی – التأنّى
۴)  التقوی – الفتی – الأذی – لیلی

 

۷- «ربّنا الکریم هو ذو الرحمة و الرضوان، یعطى کلّ ما یشاء و هو صاحب الجود و الإحسان!». عیّن المعرّف بالإضافة:

 
۱)  نا – ذو – ما – صاحب
۲)  نا – الرحمة – ما – الجود
 
۳)  ربّ – الکریم – الرّحمة – کلّ
۴)  ربّ – ذو – کلّ – صاحب

 

۸-   عیّن «ما» الموصولیّة: 
 
۱)    یعلم الله ما تنفقه من أموالک!
۲)   یا ولدى! ماذا تعمل و لَم تدرس!
 
۳)   أ ما تنعّمت بخیرات الله حتّى الآن!
۴)   ما شعرت بالضعف حتّى أترک غایتى!

 

۹- «عیّن ما لیس فیه من الموصولات»: 
 
۱)   لا تکن ممّن یبطلون صدقاتهم بالمَنّ!
۲)   من یری مَرّ الجبال کما تمرّ السحاب؟
 
۳)   عاتب من هو أقرب إلیک بالإحسان
۴)   أ تعلمون أنّ نبیّنا ممّن شجّعنا علی التعلّم

 

۱۰ – «عیّن الأسماء المنقوصة کلّها»: 
 
۱)  التساوى – الحاکى – الغَىّ – القارئ 
۲)  القاضى – المُخطئ – الغنىّ – الکافى 
 
۳)   الأمانى – الطاغى – النواحى – المعاصى
۴)   الأغانى – اللیالى – الساهى – الجَرْى

 

نمونه سوالات عربی جامع 2

نمونه سوالات عربی جامع ۲

 

 

پاسخ نمونه سوالات عربی جامع ۲

در این قسمت برای درک بیشتر دانش آموزان عزیز تلاش شده پاسخ نمونه سوالات عربی جامع ۲ ابتدا به گزینه صحیح بپردازد و بعد از آن سایر گزینه ها به همراه ترجمه بررسی و علت غلط بودنشان مشخص می شود .

۱- گزینه ۲
«المعتدی» در گزینه (۲) یک اسم منقوص است که در نقش مفعولٌ به آمده است و چون اسامی منقوص در حالت نصبی اعرابشان اصلی است پس جواب صحیح گزینه ۲ است.
بررسی موارد در سایر گزینه ها:
۱) عصا : اسمی مقصور است که اسامی مقصور در هر حالت و نقشی که باشند اعرابشان تقدیری است.
۳) «الفتی» : نیز یک اسم مقصور است پس قاعده تقدیری بودن در هر نقشی برای این کلمه نیز صدق می کند.
۴) «داعٍ» : اسم منقوص است که به دلیل این که نه مضاف واقع شده و نه «ال» گرفته است، تنوین می گیرد که در این عبارت نقش خبر و مرفوع به اعراب تقدیری را دارد.

 

۲- گزینه ۲
در این شکل از سؤالات که از ما فقط اسامی منقوص را می خواهند، باید به دنبال اسامی ای باشیم که به «ـِـ ی» ختم شده باشند یا اسامی که به دلیل نداشتن «ال» و یا مضاف و غیر منصرف نبودن، تنوین «ـٍ» گرفته اند به همین خاطر سریعاً گزینه هایی که به  «یَ، یّ، ـَـ ی»   و ( «ی» ضمیر) ختم شده باشند را رد می کنیم.

 

۳- گزینه ۱
«من» می تواند در سه حالت قرار گیرد:
۱- به صورت اسم استفهام «چه کسی»
۲- به صورت «مَن» موصول «کسی که»
۳- به صورت اسم شرط به معنای «هر کس»
به همین خاطر در این سؤال دنبال گزینه ای باشیم که یا «من» از نوع اسم شرط باشد و یا اسم استفهام که در گزینه ی (۱۱) «من» از نوع اسم استفهام «چه کسی» است.
ترجمه ی گزینه ها:
۱) آیا می دانی چه کسی از بین ما در کلاس پیروز شده است؟
۲) ابن سینا از کسانی است که در طب میان مسلمانان مشهور شد.
۳) کسی که در کلاس ما از میان دانش آموزان بود، پیروز شد.
۴) قرآن از کسانی که ایمان آورده اند، می خواهد که همیشه خداوند را عبادت کنند.

 

۴- گزینه ۴
این سؤال، در پی گزینه ای است که اسم نکره داشته باشد، که در گزینه ۴۴ «ذا حاجة» یک ترکیب اضافی است که یک اسم نکره «ذا» به یک اسم نکره ی دیگر «حاجة» اضافه شده است پس هر دو اسم نکره محسوب می شوند و «مساعدة قلیلة» یک ترکیب وصفی ای است که در این عبارت نیز موصوف و صفت هر دو نکره هستند. «لعلّ» و «یطلب» نیز به ترتیب حرف مشبهة بالفعل و فعل مضارع است که معرفه و نکره ندارد …

 

۵-گزینه ۳
«فلسطین» جزء اسامی غیرمنصرف است که در حالت رفعی و نصبی اعرابش ظاهری اصلی است ولی در حالت جر اعراب فرعی به فتحه دارد که در گزینه (۱۱) مفعولٌ به و منصوب با اعراب اصلی فتحه است، در گزینه (۲۲) مبتدا و مرفوع با اعراب اصلی ضمّه است و در گزینه (۴۴) نیز مبتدا و مرفوع با اعراب اصلی ضمّه است ولی در گزینه (۳۳) نقش مجرور به حرف جر «علی» را دارد پس اعرابش فرعی محسوب می شود.

 

۶- گزینه ۴
نکته ای که در این سؤال وجود دارد این است که باید گزینه ای را انتخاب کنیم که در هر نوعی از اعراب، اعرابش تقدیری باشد. آن چیزی که در این تست باید بسیار مورد توجه قرار گیرد این است که اسامی مقصور در هر سه حالت (رفع، نصب و جر) اعرابشان تقدیری است اما اسامی منقوص در حالت نصبی اعرابش ظاهری اصلی است به همین خاطر باید گزینه ای را انتخاب کنیم که فقط شامل اسامی مقصور یا اسمی که به «یاء» ضمیر ختم شده باشد.

 

۷- گزینه ۴
در این شکل از سؤالات که از ما می خواهند که گزینه ای را مشخص کنیم که تنها شامل اسامی معرفه به اضافه باشند
گزینه ۴۴ «ربّ» به ضمیر «نا» و «ذو» به «الرّحمة» و «کلّ» به اسم موصول «ما» و «صاحب» به «الجود» اضافه شده است پس جواب صحیح گزینه (۴۴) است.

 

۸- گزینه ۱
«ما» می تواند چندین نوع باشد:
۱- اسم موصول به معنای «آن چه» یا «کسی که»
۲- اسم استفهام به معنای «چه چیز»
۳- اسم شرط به معنای «هر آن چه» یا «هرچه»
۴- حرف نافیه که با فعل ماضی می آید.
۵- مای کافّه (انّما): متصل به حروف مشبهة بالفعل. معمولاً موصول عام در وسط جمله می آید. (شرط و استفهام اول جمله)
ترجمه ی گزینه ها:
۱) خداوند آن چه را که از اموالت به او انفاق می کنی، می داند.
۲) ای فرزندم، چه می کنی در حالی که درس نخوانده ای؟
۳) آیا تا الان از خیرات خداوند بهره مند شده ای؟
۴) احساس ضعف نکردم تا این که هدفم را ترک کنم.

 

۹- گزینه ۲
گزینه ای انتخاب کنید که «من» آن موصول نباشد یعنی یا اسم استفهام باشد یا اسم شرط که در گزینه ی (۲۲) «من» از نوع اسم استفهام است.
ترجمه ی گزینه ها:
۱) از کسانی که صدقه هایشان را با منت باطل می کنند، نباشید.
۲) چه کسی عبور کوه ها را همانطور که ابرها می گذرند می بیند؟
۳) کسی که به تو نزدیک است، با احسان و نیکی، سرزنش کن.
۴) آیا می دانید که پیامبران ما از کسانی هستند که ما را به یادگیری تشویق کردند؟

 

۱۰- گزینه ۳
گزینه هایی که اسامی آن ها به «یّ، ئ،  ـْـ ی» ختم شده بود را رد گزینه می کنیم و اسامی ای که به ختم شده را می یابیم. زیرا اسامی منقوص به «ـِـ ی» ختم می شوند.

به پایان این بخش از نمونه سوالات عربی جامع ۲ رسیدیم و امیدواریم که نهایت استفاده را کرده باشید ، برای تمرین بیشتر می توانید نمونه سوالات عربی یازدهم را مطالعه بفرمایید .

دیدگاهتان را بنویسید