نمونه سوالات فلسفه پیش دانشگاهی

نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات ادبیات فارسی پیش دانشگاهی
نحوه مرور دروس کنکور
نحوه مرور دروس کنکور

نمونه سوالات فلسفه پیش دانشگاهی

نمونه سوالات فلسفه پیش دانشگاهی به همراه پاسخنامه تشریحی در این مطلب گردآوری شده است .

 

۱- باتوجه به نظر امام علی (ع)، چرا موجودات برتر از عالم طبیعت عاری از ماده و قوه اند؟ زیرا ………………

۱) از کمال به سوی نقص در حرکت اند و در معرض تغییر و تحول اند.
۲) دارای استعداد و حرکت بوده و واسطه ی فیض آفرینش اند.
۳) دارای تغییر و تحول بوده و فعلیت تام دارند.
۴) همگی مجرد بوده و فعلیت تام داشته و در نهایت کمال ممکن اند.

 

۲- با توجه به بحث مواد ثلاث، کدام گزینه درست است؟
۱) معنی ممتنع الوجود بودن این است که محال است ممکن شود.
۲) نسبت بین ماهیت و وجود آن یا ضرورت است و یا عدم ضرورت.
۳) در رابطه ی امکانی یک ضرورت از موضوع سلب می شود.
۴) مفهوم وجود در ذهن، قهراً صفت امتناع را نمی پذیرد.

 

۳- مبنای شکل گیری فلسفه ی سهروردی کدام است؟

۱) حقیقت نور و ظلمت
۲) شدت و ضعف نورانیت
 
۳) عبور از علم حصولی
۴) تعالیم اسلامی و حکمت ایران باستان

 

۴- کدام گزینه ویژگی ممتاز حرکت از دیگر صفات یک شئ نیست؟
 
۱) ایجاد بی قراری در شئ
۲) تبعیت از شئ
 
۳) عوض کردن تدریجی شئ
۴) مخالفت با خود شئ

 

۵- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به رابطه ی انسان و جهان از نظر ابن سینا نمی باشد؟

۱) نفس انسان به مرتبه ای می تواند برسد که طبق قوانین و نوامیس جهان در آن می تواند تصرف کند.
۲) اطاعت از احکام شریعت و ریاضت، انسان را با نظام جهان بیش تر مانوس می سازد.
۳) انجام فرایض وعبادت ها و مراعات زهد، انسان را برای کسب فیوضات بالاتر آماده می کند.
۴) بعضی از عناصر طبیعت به بهترین شکل در بدن انسان امتزاج یافته است.

 

۶- کدام عبارت در مورد مدینه ی فاضله فارابی درست است؟

۱) هدف اصلی از اجتماع و مدینه چیزی بیش از دست یابی به سعادت دنیا و آخرت است.
۲) ریاست زعیم مدینه ی فاضله عین برقراری نظام عدل و توزیع عادلانه ی امکانات اجتماعی است.
۳) مردم مدینه به اموری مشغول و به فضایلی آراسته اند که در نهایت آن مدینه را به سوی سعادت اخروی رهنمون می سازد.
۴) نسبت رئیس مدینه ی فاضله از نظر فارابی همانند نسبت قلب به بدن و نسبت عقل اول به طبیعت است.

 

۷- حکما آن جنبه از شیء را که به خود متکی است و موضوع صفات گوناگون قرار می گیرد  ……………… می نامند و حکمای پیش از ملاصدرا معتقدند که  ………………

۱) جوهر – هر تغییر و دگرگونی باید در متن واقعیت یعنی وجود شیء ایجاد شود.
۲) عرض – تنها اعراض و صفات اشیا دچار دگرگونی و تغییر می شوند.
۳) جوهر – اگر تغییری در جوهر شیء رخ دهد، هویت شیء دست خوش زوال می شود.
۴) عرض – حرکت و تحول در جوهر اشیاء نامعقول و ناممکن است.

 

۸- در مورد متکلمان عقل گرا کدام گزینه درست نیست؟
۱) ظاهربینی آن ها سبب بروز واکنش های شدید در عالم اسلام شد.
۲) مکتبی عقلی است و تفاوتی با فلسفه ی مشاء ندارد.
۳) در نتیجه ی افراط در عقل گرایی، به میزان عمل به دیده ی انکار، می نگریستند.
۴) موضوع تفکر خود را قران و حدیث می دانند.

 

۹- بر چه اساسی شیخ اشراق اشاره به حضور همیشگی حکیم متالّه می کند؟

 
۱) به دلیل الزام دریافت همیشگی فرمان خدا
۲) به دلیل لزوم ریاست جهان به دست وی
 
۳) به دلیل آشنایی او با موازین برهانی
۴) به دلیل نهانی بودن ریاست او

 

۱۰- در پرتو دیدگاه حکمت متعالیه، دربارۀ ذاتی که هیچ ضعف و نقصی در آن متصور نیست، نمی توان گفت ………………

۱) نقصِ وجودیِ موجوداتِ غیر از او پرده ای است که وجود متناهی او را می پوشاند.
۲) به هیچ قیدی مقید نیست و برترین مرتبه وجود است.
۳) جهان یکپارچه نیاز به اوست و استقلالی از خود ندارد.
۴) ماسِوای او همه در درجات مادون او قرار دارند و نسبت به او عینِ فقرند.

 

نمونه سوالات فلسفه پیش دانشگاهی

 

پاسخ نمونه سوالات فلسفه پیش دانشگاهی

 

۱-گزینه ۴
امام علی (ع) درباره ی موجودات برتر از عالم طبیعت که واسطه ی فیض آفرینشند می فرماید: «موجودات کاملی هستند، عاری از ماده و قوه؛ زیرا جملگی مجردند و فعلیت تمام دارند و در نهایت کمال ممکن اند».

 

۲-گزینه ۲
نسبت میان ماهیت وجود سه حالت ممکن است: واجب الوجود / ممتنع الوجود / ممکن الوجود و در ممکن الوجود نسبت میان ماهیت و وجود یا ضرورت است و یا عدم ضرورت.
بررسی موارد در سایر گزینه ها:
گزینه ی «۱»: به موضوعی ممتنع الوجود گویند که محمول وجود هرگز نمی تواند بر آن عارض شود.
گزینه ی «۳»: دو ضرورت از موضوع سلب می شود، ضرورت وجود و ضرورت عدم؛ چرا که در رابطه ی امکانی موضوع ذاتی است که نه از وجود ابا دارد و نه از عدم.
گزینه ی «۴»: مفهوم وجود در خارج است که صفت امتناع را نمی پذیرد؛ اما در عالم ذهن، حکما سه قسم رابطه ی بین موضوع و محمول در نظر گرفته اند که عبارتند از: وجوب و امکان و امتناع.

 

۳-گزینه ۱
فلسفه ی سهروردی بر  حقیقت نور و ظلمت استوار است.

 

۴-گزینه ۲
حرکت شئ را تابع خود می کند و به دنبال خویش می کشاند و نه برعکس.

 

۵- گزینه ۴
به اعتقاد ابن سینا «تمام عناصر طبیعت» به بهترین شکل در بدن انسان امتزاج یافته است و تمام مراتب هستی به طور مجمل در نفس او به هم پیوند خورده است. بنابراین در گزینه ی ۴۴ به کار بردن  کلمه ی  «بعضی» غلط است.

 

۶-گزینه ۲
در مدینه ی فاضله کسی هست که بر دیگران ریاست می کند و ریاست او عین برقراری نظام عدل و توزیع عادلانه ی امکانات اجتماعی است.

 

    نمونه سوالات فلسفه پیش دانشگاهی

نمونه سوالات فلسفه پیش دانشگاهی

 

۷-گزینه ۳
جوهر آن جنبه از شی است که به خود متکی است و موضوع صفات قرار می گیرد و حکمای پیش از ملاصدرا حرکت در جوهر را محال می دانستند زیرا آن را مستلزم گم شدن متحرک می دانستند.

 

۸-گزینه ۲
مشرب کلامی معتزله با این که عقلی است با مشرب فلسفی مشاء اختلاف دارد. معتزله اگر در قرآن و حدیث چیزی می یافتند که نمی توانستند آن را با عقل خود تطبیق دهند انکارش می کردند.

 

۹- گزینه ۱
سهروردی معتقد است جهان هیچ گاه از حضور حکیم متالّه خالی نمی باشد زیرا صاحب مقام خلافت را بایسته است که امور و حقایق را بی واسطه از مصدر جلال دریافت کند.

 

۱۰-گزینه ۱
نقص وجودی موجودات غیر از او، پرده ای است که وجود نامتناهی او را می پوشاند. و نه متناهی

 

دیدگاهتان را بنویسید