نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی

نمونه سوال امتحانی عربی دهم انسانی
نمونه سوال امتحانی عربی دهم انسانی
مزایای شرکت در کلاس های نکته و تست
مزایای شرکت در کلاس های نکته و تست
نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی

نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی

نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت اول

پست اختصاصی امتحانات یازدهم تجربی در این بخش در مورد نمونه سوال فارسی یازدهم تجربی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آن است

چند سوال از نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی نوبت اول را به عنوان نمونه می توانید نگاه کنید در صورت نیاز با آموزشگاه کنکور پرستو تماس بگیرید

سوال ۱ _ متن زیر را بخوانید وبه پرسش هاپاسخ دهید:

«گفت :بوعلی را بگوی که امروز درستم ودراین دوسه روز ،بارداده آید که علت وتب تمامی زایل شد.من بازگشتم واین چه رفت ،با بونصر بگفتم ،سخت شاد شد وسجده شکر کرد خدای را برسلامت امیرونامه نبشته آمد. »

الف)«را»درجمله «بونصررابگوی» چه نوع «رایی » است؟

ب)کدام جمله دراین نوشته به صورت مجهول به کاررفته است؟آن رابیابید وبه یک جمله معلوم تبدیل کنید.

پ) دراین نوشته کدام واژه نقش تبعی را بنویسید.

ث) نقش واژه های مشخص شده زیر را بنویسید.

          سخت شاد شد و سجده شکر

نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی

نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم تجربی

کرد.      ………………….

          دراین دوسه روز بارداده آیدکه علت وتب تمامی زایل شد.         …………………..

سوال ۲ _ واژه های زیر را ابتدا به هجاهای سازنده آنها تجزیه کنید؛سپس صامت ها ومصوت رامشخص نمایید.

مجنون:                                     آفرینش:

سوال ۳ _ معنی واژگان مشخص شده زیر را بنویسید.

الف)برو؛ اگربه طول نیاید،به اکراه برگیر وبیار.

ب) خدا داند چه افسر ها که رفته .                پ)دیری نگذشت پرچم روس ها به اهتزاز درآمد.

ت)درپی آش القصّه درآن مرغزار           رفت براین قاعده روزی سه چار

ث) وقتی ازخانه خاله ام بازمی گشتم قوز می کردم ولکّه می دویدم.

سوال ۴ _ نادرستی های املایی را درنمونه های زیر بیابید ودرست آن ها را بنویسید.

الف) به رود سند می غلطید برهم        زامواج گران ،کوه ازپی کوه

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.