نمونه سولات کنکوری دین و زندگی

تست زدن
تست زدن در کنکور
بافت پوششی
بافت پوششی چیست
نمونه سولات کنکوری دین و زندگی

نمونه سولات کنکوری دین و زندگی

نمونه سولات کنکوری دین و زندگی : شيوهي مبارزه ي امام باقر (ع) در دورهي امامت ايشان، يعني … ،

معلول … بود. از نمونه هاي بارز اين مبارزه مي توان به تأسيس مدرسه اي
علمي در … اشاره كرد.

 

نمونه سولات کنکوری دین و زندگی

۱) معرفي اسلام اصيل- فعاليتهاي امام سجاد (ع)- مدينه

۲) علنيتركردن مبارزات دوستداران اهلبيت- فعاليتهاي امام سجاد (ع)- مكه

۳) علنيتركردن مبارزات دوستداران اهلبيت- ناخشنودي نسبت به دستگاه بنياميه- مكه

۴) معرفي اسلام اصيل- ناخشنودي نسبت به دستگاه بنياميه- مدينه

 

كتاب … از جمله كتب موسوم به «كتب أربعه» است كه انتشار آنها، اقدامي در جهت … بوده است.

 

۱) التهذيب- تربيت شخصيتهاي اسلامي

۲) كافي- تبيين معارف اسلامي متناسب با نيازهاي نو
۳) صحيفهي سجاديه- تبيين معارف اسلامي متناسب با نيازهاي نو

۴) الاستبصار- تربيت شخصيتهاي اسلامي

 

در بيان امام علي (ع)، در شرايط سخت بعد از رحلت پيامبر گرامي اسلام (ص) به ترتيب «وفاي به عهد با قرآن» و «تشخيص مسير رستگاري»، معلول … و … و راهحل نهايي از ديدگاه ايشان … است.

 

نمونه سولات کنکوری دین و زندگی

۱) تشخيص شكنندگان پيمان- شناسايي فراموشكنندگان قرآن- درخواست از اهلش

۲) شناسايي فراموشكنندگان قرآن- شناسايي پيمانشكنان – عدم مخالفت با دين

۳) تشخيص شكنندگان پيمان- شناسايي رهاكنندگان صراط مستقيم- درخواست از اهلش

۴) شناسايي فراموشكنندگان قرآن- شناسايي رهاكنندگان صراط مستقيم- عدم مخالفت با دين

مصداق اين سخن امام صادق (ع) كه ميفرمايد: «ياران مهدي (عج) مردماني …، سرشار از … و استوارتر از صخرهها هستند»، كساني ميباشند كه …

 

نمونه سولات کنکوری دین و زندگی

نمونه سولات کنکوری دین و زندگی

 

۱) مقاوم- يقين- ترديد به خود راه نميدهند و با يقين براي فرداي روشن آمادهتر ميشوند.

۲) مؤمن- تقوا- ترديد به خود راه نميدهند و با يقين براي فرداي روشن آمادهتر ميشوند.

۳) مقاوم- يقين- قبل از ظهور امام تمرين كرده و در مقابل شياطين درون و برون ويژگيهايي مانند شجاعت را پروراندهاند.

۴) مؤمن- تقوا- قبل از ظهور امام تمرين كرده و در مقابل شياطين درون و برون ويژگيهايي مانند شجاعت را پروراندهاند.

 

كداميك از موارد زير، در رابطه با «دگرگوني ايجاد شده در بين پيروان پيامبران الهي در بحث پايان تاريخ و منجي» صحيح است؟

 

عدم كسب شجاعت و از جان گذشتگي لازم و ترك صحنهي نبرد عليه ستمكاران جهان، معلول … است و بنابر پاسخ امام زمان(عج) به اسحاقبن يعقوب:

«و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي…»، فقيهاني كه …، بايد … باشند.

 

۱) سركردن دوران غيبت منحصراً به گريه و دعا- حجت وي بر مردماند- باتقوا و عادل

۲) عدم حضور در نبرد حقطلبان عليه مستكبران در عصر غيبت- حجت وي بر مردماند- زمانشناس

۳) تجاوز به حقوق مردم و احتكار مال و ثروت- حافظ اسلاماند- زمانشناس

۴) شهوتراني و خيانت كردن در امانت- حافظ اسلاماند- باتقوا و عادل

دیدگاهتان را بنویسید