نکات مشابه کنکور زیست

درس زیست شناسی
درس زیست شناسی
مواد آلی یا ماده آلی
مواد آلی یا ماده آلی
نکات مشابه کنکور زیست

نکات مشابه کنکور زیست

نکات مشابه کنکور زیست

استوانه ي مركزي :

از مجاورت آندودرم تا مركز گياه ادامه دارد و خارجيترين لايهي آن دايره محيط يا پريسيكل است.

اسكلروئيد :

كوتاه و منشعب بوده و در پوشش دانه و ميـوه ديده مي شود.

آوند آبكشي: حركـت مـواد فعـال : پارانشـيم، سـلول آبكشي، سلول همراه.

اپيدرم (پوست): در جوان ها (يك ساله)
تمايز يافته: كرك و نگهبان روزنه/ تار كشنده
چوب پنبه: در مسن ها (چند ساله): مرده

 

كلانشيم: انعطاف پذير (مثلاً در گلبرگ): داراي قابليت بزرگ شدن و گاهي فتوسنتز است.

 

از نکات دیگر نکات مشابه کنکور زیست 

اسكلرانشيم: بدون انعطاف:

فيبر: دراز و كشيده بوده، در بين سـاير بافـت هـا ديـده مي شود.

آوند چوبي:
حركت مواد غير فعال.

تراكئيد: در همه ي گياهان آوند دار.

عناصر آوندي: در همه ي گياهان گلدار (نهاندانگان).

روپوست: يك رديف سلول است كه در سـطح خـارجي ريشه و ساقه وجود دارد.

پوست: چند رديف سلول كه از مجاورت روپوست شروع شده و به استوانهي مركزي ختم ميشوند.

آندودرم:
داخليترين لايهي پوست بـوده و بـيش تـرين ضخامت ريشه را تشكيل ميدهد (يك رديف سلول).

آوند ها :
آوندهاي گياه كه وظيفهي هدايت مواد مختلف را در گياه برعهده دارد و همچنين بافتي به نام مغز، در استوانه ي مركزي قرار دارد كه بيشترين ضخامت ساقه مربوط به آن است.

رو پوست:

در ريشه، منشأ تاركشـنده دنبالـه اي از يـك سلول پوستي ولي در سـاقه منشـأ كـرك و سـلول هـاي نگهبان روزنه (زنده) و پوستك (كوتيكول) مرده است.

وظيفه سلول نگهبان :

روزنه تنظيم تبخير، كوتيكول يـا پوستك (يك لايهي مومي مرده كه پليمري از اسـيد هـاي چرب است

دیدگاهتان را بنویسید