نکات مشابه کنکور زیست

نکات مشابه کنکور زیست

نکات مشابه کنکور زیست

نکات مشابه کنکور زیست

استوانه ي مركزي :

از مجاورت آندودرم تا مركز گياه ادامه دارد و خارجيترين لايهي آن دايره محيط يا پريسيكل است.

اسكلروئيد :

كوتاه و منشعب بوده و در پوشش دانه و ميـوه ديده مي شود.

آوند آبكشي: حركـت مـواد فعـال : پارانشـيم، سـلول آبكشي، سلول همراه.

اپيدرم (پوست): در جوان ها (يك ساله)
تمايز يافته: كرك و نگهبان روزنه/ تار كشنده
چوب پنبه: در مسن ها (چند ساله): مرده

 

كلانشيم: انعطاف پذير (مثلاً در گلبرگ): داراي قابليت بزرگ شدن و گاهي فتوسنتز است.

 

از نکات دیگر نکات مشابه کنکور زیست 

اسكلرانشيم: بدون انعطاف:

فيبر: دراز و كشيده بوده، در بين سـاير بافـت هـا ديـده مي شود.

آوند چوبي:
حركت مواد غير فعال.

تراكئيد: در همه ي گياهان آوند دار.

عناصر آوندي: در همه ي گياهان گلدار (نهاندانگان).

روپوست: يك رديف سلول است كه در سـطح خـارجي ريشه و ساقه وجود دارد.

پوست: چند رديف سلول كه از مجاورت روپوست شروع شده و به استوانهي مركزي ختم ميشوند.

آندودرم:
داخليترين لايهي پوست بـوده و بـيش تـرين ضخامت ريشه را تشكيل ميدهد (يك رديف سلول).

آوند ها :
آوندهاي گياه كه وظيفهي هدايت مواد مختلف را در گياه برعهده دارد و همچنين بافتي به نام مغز، در استوانه ي مركزي قرار دارد كه بيشترين ضخامت ساقه مربوط به آن است.

رو پوست:

در ريشه، منشأ تاركشـنده دنبالـه اي از يـك سلول پوستي ولي در سـاقه منشـأ كـرك و سـلول هـاي نگهبان روزنه (زنده) و پوستك (كوتيكول) مرده است.

وظيفه سلول نگهبان :

روزنه تنظيم تبخير، كوتيكول يـا پوستك (يك لايهي مومي مرده كه پليمري از اسـيد هـاي چرب است

پاسخی بگذارید