مدیریت

مدیریت ، نظارت و برنامه ریزی آموزشی :‌مهندس امید شهبازی با بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت آموزشی در موسسات و آموزشگاه های سراسر کشور