راه های عبور از غشاء

راه های عبور از غشاء

راه های عبور از غشاء

راه های عبور از غشاء و توضیحات بیشتر ۱-انتشار ساده : حرکت مواد در جهت شیب غلظت) از جای پرتراکم به کم تراکم( از فاصله بین […]